Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Επανατυπώθηκε το ιστορικό λεύκωμα της Μεραρχίας Ρούμελης του ΕΛΑΣ

Στην ανα­τύ­πω­ση του ανα­μνη­στι­κού λευ­κώ­μα­τος της 13ης Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ, ενός ιστο­ρι­κού και πολύ­τι­μου κει­μη­λί­ου των αγώ­νων του λαού, προ­χώ­ρη­σε η ΕΠ Ανατ. Στε­ρε­άς και Εύβοιας του ΚΚΕ με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 80 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ και προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας την εκδή­λω­ση της ΚΕ του Κόμ­μα­τος στη Λαμία.

Η Θύελ­λα, — Μένη Παπαη­λιού (1944) πρω­τα­ντάρ­τισ­σα της 13ης Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ

Το ανα­μνη­στι­κό λεύ­κω­μα απο­τε­λεί ειδι­κή έκδο­ση της Επι­τρο­πής Δια­φώ­τι­σης Ανταρ­τών της 13ης Μεραρ­χί­ας και εκδό­θη­κε για πρώ­τη φορά το 1945, αφιε­ρω­μέ­νο στην ιστο­ρία και τη δρά­ση της Μεραρ­χί­ας. Τυπώ­θη­κε σε 5.500 φύλ­λα, από τα οποία τα 4.500 μοι­ρά­στη­καν στους μαχη­τές της Μεραρχίας.

Απο­τε­λεί σπά­νιο αρχεια­κό υλι­κό, που φωτί­ζει ηρω­ι­κές στιγ­μές και σημα­ντι­κές μάχες του ΕΛΑΣ και του ΕΛΑΝ στη Ρού­με­λη, ανα­δει­κνύ­ει την πολύ­μορ­φη δρά­ση που ανέ­πτυ­ξαν στην περιο­χή, τη συμ­βο­λή της γυναί­κας αντάρ­τισ­σας και της νεο­λαί­ας στον αγώ­να. Πρό­κει­ται για μία αστεί­ρευ­τη πηγή πλού­του, από την πρώ­τη μέχρι την τελευ­ταία από τις 25 σελί­δες του, μια «ζωντα­νή» μαρ­τυ­ρία των επι­τευγ­μά­των της 13ης Μεραρ­χί­ας και των Ρου­με­λιω­τών αγωνιστών.

Στην πρώ­τη σελί­δα του λευ­κώ­μα­τος, αντί προ­λό­γου, έχει τυπω­θεί η τελευ­ταία Ημε­ρή­σια Δια­τα­γή της Μεραρ­χί­ας Ρού­με­λης που εκδό­θη­κε στις 25 Φλε­βά­ρη 1945 και την υπέ­γρα­φαν ο Αθα­νά­σιος Παπα­θα­να­σί­ου (αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης Πεζι­κού) και ο καπε­τά­νιος Αμάρ­μπε­ης (Θεό­δω­ρος Καλ­λί­νος, υπο­λο­χα­γός Πεζι­κού). Στις σελί­δες του περι­λαμ­βά­νει το ιστο­ρι­κό της Μεραρ­χί­ας, γραμ­μέ­νο από τον Στέ­φα­νο Σαρά­φη, ενώ σ’ αυτό δημο­σιεύ­τη­κε για πρώ­τη φορά το ποί­η­μα του Κώστα Βάρ­να­λη «Λεβε­ντο­μά­να Ρούμελη».

Ο Κώστας Κου­βα­ράς (1911–1979) στο βου­νό το 1944

Το λεύ­κω­μα θα δια­τί­θε­ται στην εκδή­λω­ση στη Λαμία την Κυρια­κή 27 Φλε­βά­ρη για τα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο