Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μοναρχοπροφυλακτικά…

Εται­ρεία στην Αγγλία υπό­σχε­ται… βασι­λι­κή προ­στα­σία, με προ­φυ­λα­κτι­κά Πρί­γκι­πα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, ενό­ψει του γάμου του ζευ­γα­ριού! Μάλι­στα τα 80 κοστί­ζουν 11 ευρώ, κάτι που σημαί­νει ότι το ένα βγαί­νει περί­που 15 λεπτά του ευρώ. Με αυτή την τιμή, η αλή­θεια είναι πως πολ­λοί θα κάνουν δεύ­τε­ρες σκέ­ψεις… σε σχέ­ση με την παρε­χό­με­νη ποιό­τη­τα. Και ας ρισκά­ρουν την… ευτυ­χία να τους «κοι­τά­ει» ο πρί­γκι­πας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σε αυτή την ιδιαί­τε­ρη στιγ­μή. Η αλή­θεια είναι ότι ο παρο­ξυ­σμός στη Βρε­τα­νία και για αυτό τον βασι­λι­κό γάμο, φτά­νει στα άκρα.

Αντί να αντι­δρούν στον ανα­χρο­νι­στι­κό θεσμό της μοναρ­χί­ας, αγκα­λιά­ζουν κάθε αλλο­φρο­σύ­νη που σχε­τί­ζε­ται με τη βασι­λι­κή οικογένεια

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο