Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ Έμπρακτη στήριξη από σωματεία της Λάρισας και της Αθήνας στους πληγέντες _VIDEO+ΦΩΤΟ

«Μόνο ο λαός σώζει τον λαό!». Το σύν­θη­μα αυτό έγι­νε σήμε­ρα, για μια ακό­μα φορά πρά­ξη στη μεγά­λη μάχη που δίνει ο λαός της Θεσ­σα­λί­ας για να στα­θεί στα πόδια του, να ξελα­σπώ­σει τα σπί­τια του, να εξα­σφα­λί­σει τα ανα­γκαία ενώ παρα­μέ­νει εγκα­τα­λειμ­μέ­νος από το κρά­τος, την κυβέρ­νη­ση και την Τοπι­κή Διοίκηση.

Εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, μαθη­τές, αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα του Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρι­σας και μαζί με εθε­λο­ντές από συν­δι­κά­τα της Αθή­νας, βρί­σκο­νται από το πρωί της Κυρια­κής, στις εργα­τι­κές κατοι­κί­ες της Γιάν­νου­λης, στις συνοι­κί­ες του Αγί­ου Θωμά, της Νέας Σμύρ­νης, του ΑΤΑ, στη Φαλά­νη, στο Σωτή­ριο, με όλα τα απα­ραί­τη­τα εργα­λεία στα χέρια και πόρ­τα πόρ­τα ξεκι­νούν να βοη­θή­σουν για τον καθα­ρι­σμό των σπι­τιών του χωριού, την απά­ντλη­ση υδά­των, την απο­μά­κρυν­ση των κατε­στραμ­μέ­νων συσκευών, επί­πλων και αντι­κει­μέ­νων. Με δεδο­μέ­νο ότι χιλιά­δες άνθρω­ποι δεν έχουν πόσι­μο νερό, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ότι σε πολ­λά σπί­τια έχουν κατα­στρα­φεί ψυγεία, κου­ζί­νες κλπ, οργα­νώ­θη­κε και η δια­νο­μή νερού, φαγη­τού που μαγεί­ρε­ψαν εθε­λο­ντές ή αγο­ρά­στη­κε από τα σωμα­τεία, καθα­ρι­στι­κών, αντι­ση­πτι­κών, και άλλων ειδών πρώ­της ανάγκης.

Σε κάθε γει­το­νιά, κατα­γρά­φο­νται συγκι­νη­τι­κές στιγ­μές: πλη­γέ­ντες που μαζεύ­ουν ακό­μα τα κομ­μά­τια τους αγκα­λιά­ζουν τις αντι­προ­σω­πεί­ες των σωμα­τεί­ων και όλοι μαζί ρίχνο­νται στη δου­λειά για να καθα­ρί­σουν σπί­τια. Παντού ακούς φρά­σεις όπως «ευχα­ρι­στού­με, μόνο εσείς βοη­θά­τε, να ξανάρ­θε­τε όπο­τε μπο­ρεί­τε». Μετά την πολύ­ω­ρη προ­σπά­θεια, με αγκα­λιές και δάκρυα στα μάτια οι πλη­γέ­ντες ρωτά­νε αν θα βρί­σκο­νται εκεί και αύριο, γεγο­νός που φανε­ρώ­νει την εγκα­τά­λει­ψή τους από το κρά­τος. Μάλι­στα πολ­λοί προ­σφέ­ρουν νερό, παραγ­γέλ­νουν φαγη­τό ή δίνουν ένα κομ­μά­τι πίτα στους εργα­ζό­με­νους και τους νέους που βοή­θη­σαν ανιδιοτελώς.

Η οργα­νω­μέ­νη και έμπρα­κτη στή­ρι­ξη των πλη­γέ­ντων θα συνε­χι­στεί και τις επό­με­νες ώρες και μέρες, καθώς από ότι φαί­νε­ται τα βάσα­νά τους δεν πρό­κει­ται να τελειώ­σουν άμε­σα, ενώ καθώς περ­νά­νε οι μέρες όλο και περισ­σό­τε­ροι αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι ανα­γκαί­ος όρος για να μην ξεχα­στούν, όταν τα φώτα σβή­σουν και κοπά­σει ο πόλε­μος των εντυ­πώ­σε­ων από τα κυβερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία και τα αστι­κά ΜΜΕ, είναι η λαϊ­κή οργα­νω­μέ­νη διεκ­δί­κη­ση και δρά­ση, η αλλη­λεγ­γύη.

Ήδη κατα­γρά­φε­ται σημα­ντι­κή δρά­ση από τις επι­τρο­πές πλη­γέ­ντων στις συνοι­κί­ες του Αγί­ου Θωμά, της Νέας Σμύρ­νης, στην περιο­χή γύρω από το ΑΤΑ και των εργα­τι­κών κατοι­κιών Γιάν­νου­λης, όσον αφο­ρά την κατα­γρα­φή των προ­βλη­μά­των, την οργά­νω­ση και τον συντο­νι­σμό της αλλη­λεγ­γύ­ης, την εξα­σφά­λι­ση όρων επι­βί­ω­σης για εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πους. Τις επό­με­νες μέρες προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται νέες συνε­λεύ­σεις, ενώ υπάρ­χει και σκέ­ψη για κινη­το­ποί­η­ση την Τρί­τη 19 Σεπτέμ­βρη, την ώρα που θα συνε­δριά­ζει το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Λάρι­σας.

Συνεχίζεται η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

Το Εργα­τι­κό Κέντρο συνε­χί­ζει τη συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης. Τα είδη που συγκε­ντρώ­νο­νται είναι: Εμφια­λω­μέ­να νερά, χυμοί, ξηρά τρο­φή έτοι­μη για κατα­νά­λω­ση (κον­σέρ­βες, κομπό­στες), φρυ­γα­νιές — παξι­μά­δια, μπι­σκό­τα — κρουα­σάν — μπά­ρες δημη­τρια­κών — παστέ­λια, είδη ατο­μι­κής υγιει­νής (πάνες, μωρο­μά­ντη­λα, σερ­βιέ­τες, χαρ­τι­κά, χαρ­τιά υγείας).

Επί­σης, όποιος επι­θυ­μεί μπο­ρεί να κατα­θέ­σει χρή­μα­τα στον παρα­κά­τω λογα­ρια­σμό τρα­πέ­ζης: GR0701103970000039729617843.

Συντο­νι­στεί­τε στο 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο