Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μονόδρομος η νίκη της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Ιρλανδία

Η Εθνι­κή ομά­δα δεν είχε κανέ­να πρό­βλη­μα στην πρε­μιέ­ρα των προ­κρι­μα­τι­κών του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος (Β΄ όμι­λος), το 3–0 επί του Γιβραλ­τάρ ήρθε άνε­τα, αλλά η ώρα της αλή­θειας έφτασε.

Από­ψε το βρά­δυ (16/6, 21:45) το «γαλα­νό­λευ­κο» συγκρό­τη­μα περι­μέ­νει στην OPAP Arena την Ιρλαν­δία, στο δεύ­τε­ρο παι­χνί­δι του στην παρού­σα φάση της διορ­γά­νω­σης, ενώ τη Δευ­τέ­ρα (19/6) ακο­λου­θεί ο αγώ­νας με τη φινα­λίστ του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 2022, Γαλ­λία, στο Παρίσι.

«Αν δεν νική­σου­με θα είναι πολύ δύσκο­λο να προ­κρι­θού­με. Μας φέρ­νει σε ειδι­κή συν­θή­κη νωρίς στον όμι­λο, είναι ένα παι­χνί­δι που πρέ­πει να κερ­δί­σεις», έδω­σε το στίγ­μα με το οποίο προ­σεγ­γί­ζει το ματς με τους Ιρλαν­δούς ο Γκου­στά­βο Πογέτ.

Ο αγώ­νας είναι λοι­πόν must win απέ­να­ντι σε μια ομά­δα κάθε άλλο παρά εύκο­λη, αντί­θε­τα: οι Ιρλαν­δοί είναι σκλη­ρο­τρά­χη­λοι, μαχη­τι­κοί, με πολύ καλή φυσι­κή κατά­στα­ση και απο­τε­λούν δυσκο­λο­κα­τά­βλη­το αντί­πα­λο, όποια ομά­δα κι αν έχουν απέ­να­ντί τους.

Ανα­φο­ρι­κά με την τακτι­κή προ­σέγ­γι­ση τού Ουρου­γουα­νού εκλέ­κτο­ρα και το αν θα αλλά­ξει κάτι στο σχη­μα­τι­σμό, ο Πογέτ επί­σης ήταν σαφής: «Δεν θα αλλά­ξου­με. Σε μία εθνι­κή ομά­δα πρέ­πει να έχου­με στα­θε­ρό­τη­τα, να βελ­τιώ­νου­με την ιδέα που φέρα­με στην πρώ­τη ομάδα».

Εν τω μετα­ξύ, ικα­νο­ποι­η­τι­κή είναι η προ­πώ­λη­ση των εισι­τη­ρί­ων, καθώς σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση, μέχρι εχθές (15/6) είχαν δια­τε­θεί περί­που 14.000 εισι­τή­ρια (έχουν εκδο­θεί 25.000), ενώ η πώλη­ση συνε­χί­ζε­ται ηλεκτρονικά.

Εισι­τή­ρια (περί­που 3.000) έχουν δοθεί για τις ανά­γκες των Ιρλαν­δών φιλά­θλων, ενώ από την ΕΠΟ υπήρ­χε αισιο­δο­ξία ότι στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια θα βρε­θούν περισ­σό­τε­ροι από 20.000 θεατές.

Αγω­νι­στι­κά, ο Γιαν­νού­λης ταλαι­πω­ρεί­ται από ίωση και δεν είναι δια­θέ­σι­μος, όπως και ο Ιωαν­νί­δης, που ήδη έχει απο­χω­ρή­σει από την απο­στο­λή με πρό­βλη­μα στον λαγονοψοΐτη.

Μπου­χα­λά­κης και Αλε­ξαν­δρό­που­λος προ­πο­νή­θη­καν κανο­νι­κά την Πέμ­πτη και τέθη­καν στη διά­θε­ση του Πογέτ, που θα πρέ­πει να επι­λέ­ξει για να δηλώ­σει τους 23 από τους 27 ποδο­σφαι­ρι­στές που μετέ­χουν στις προπονήσεις.

Η τελευ­ταία προ­πό­νη­ση περι­λάμ­βα­νε δου­λειά στις στα­τι­κές φάσεις και στην επι­θε­τι­κή τακτι­κή. Ανα­φο­ρι­κά με το αρχι­κό σχή­μα, αν και ο Ουρου­γουα­νός τεχνι­κός δεν άνοι­ξε καθό­λου τα χαρ­τιά στις προ­πο­νή­σεις υπάρ­χει μια αίσθη­ση ότι είναι πολύ πιθα­νό να ξεκι­νή­σουν οι 11 ποδο­σφαι­ρι­στές που έπαι­ξαν βασι­κοί ενα­ντί­ον του Γιβραλτάρ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στη νικη­φό­ρα πρε­μιέ­ρα (3–0) στο Φάρο της Πορ­το­γα­λί­ας και στο 4–3‑3 του Πογέτ τερ­μα­το­φύ­λα­κας ήταν ο Βλα­χο­δή­μος, μπακ οι Μπάλ­ντοκ και Τσι­μί­κας, στό­περ οι Μαυ­ρο­πά­νος και Χατζη­διά­κος, μέσοι οι Σιώ­πης, Μάντα­λος, Μπα­κα­σέ­τας και επι­θε­τι­κή τριά­δα οι Μασού­ρας, Πέλ­κας στα άκρα και ο Για­κου­μά­κης σέντερ φορ.

Διαι­τη­τή η UEFA έχει ορί­σει τον Αυστρια­κό Χάραλντ Λέχνερ, με βοη­θούς τους Μαξι­μί­λιαν Κόλ­μπιτς, Αντρέ­ας Στά­ου­ντιν­γκερ, ενώ καθή­κο­ντα τέταρ­του θα εκτε­λέ­σει ο Μάρ­κους Χαμάτερ.

Ο Λέχνερ είχε διευ­θύ­νει στο φετι­νό Europa League το εκτός έδρας παι­χνί­δι του Ολυ­μπια­κού με τη Ναντ. Ακό­μη, είχε σφυ­ρί­ξει στα παι­χνί­δια Πανα­θη­ναϊ­κός — Εστο­ρίλ (2014–15), ΠΑΟΚ — Ντι­νά­μο Τιφλί­δας (2016–17) και ΑΕΚ — Λέστερ (2020–21).

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο