Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ” ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

“ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ” ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2022

Την Τετάρ­τη 18 Μαί­ου 2022, Διε­θνής Ημέ­ρα Μου­σεί­ων, θα παρου­σια­στεί έκθε­ση ζωγρα­φι­κών έργων του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, με τίτλο “Μορ­φές και Κιο­νό­κρα­να”, στο Νομι­σμα­τι­κό Μου­σείο Αθη­νών (Ιλί­ου Μέλα­θρον), Ελ. Βενι­ζέ­λου 12 (Πανε­πι­στη­μί­ου), με την επι­μέ­λεια της μου­σειο­λό­γου κ. Ελέ­νης Νάκη.

(ώρες επί­σκε­ψης: 8.30 π.μ.-15.30 μ.μ.).

Ξενά­γη­ση στις 12.30 το μεσημέρι.

Είσο­δος ελεύθερη.
(Με τήρη­ση των οδη­γιών του ΕΟΔΥ)

————

Ο ζωγρά­φος, λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά με τα εκτι­θέ­με­να έργα του:

Οι ζωγρα­φι­κές συν­θέ­σεις μου με τίτλο “Μορ­φές και Κιο­νό­κρα­να” έχουν με κεντρι­κό τους κορ­μό το κιο­νό­κρα­νο, ως οικείο σύμ­βο­λο αρχι­τε­κτο­νι­κού ρυθ­μού με αρχαι­κά, κλα­σι­κά αλλά και βυζα­ντι­νό­τρο­πα στοι­χεία, ένα μοτί­βο που απο­τε­λεί κύριο άξο­να της αισθη­τι­κής μου ανα­ζή­τη­σης. Οι ανά­λο­γες εξπρε­σιο­νι­στι­κές χρώ­σεις και τα γραμ­μα­το­λο­γι­κά σχή­μα­τα στα φόντα των συν­θέ­σε­ων, με υλι­κό το παστό­ζο λάδι, επι­τεί­νουν την δια­χρο­νι­κή οντό­τη­τα του θέμα­τος σε έναν παρό­ντα εννοια­κό χώρο.

Στα έργα αυτά η σύν­θε­ση βασί­ζε­ται στη σύζευ­ξη της γυναι­κεί­ας μορ­φής και του ιωνι­κού κίο­να σε ένα φαντα­σια­κό και συγκι­νη­σια­κά φορ­τι­σμέ­νο περι­βάλ­λον. Η έκφρα­ση των μορ­φών και η εσω­τε­ρι­κή τους προ­βο­λή που επι­τεί­νε­ται με την εξπρε­σιο­νι­στι­κή χρω­μα­τι­κή επι­λο­γή ψυχρών χρω­μά­των, τα στίγ­μα­τα και τις λεπτές θερ­μές απο­χρώ­σεις, ολο­κλη­ρώ­νει την συναι­σθη­μα­τι­κή και ονει­ρι­κή προ­σέγ­γι­ση του θέματος.

Η επι­ζω­γρά­φι­ση επί­σης γεω­με­τρι­κών αντι­κει­μέ­νων και ιδιαί­τε­ρα σφαι­ρών είναι πολυ­ε­τής στην εικα­στι­κή μου πορεία. Στις περί­ο­πτες σφαί­ρες μου κυριαρ­χεί η γυναι­κεία μορ­φή σε προ­φίλ που ανα­δύ­ε­ται, με υλι­κό το λάδι στην κοί­λη επι­φά­νεια, με δυνα­μι­κή απο­στα­σιο­ποι­η­μέ­νη έκφραση.Το δια­χρο­νι­κό σχή­μα της έλι­κας σε συν­δυα­σμό με ονο­μα­το­γρα­φί­ες που δια­τυ­πώ­νο­νται συνειρ­μι­κά και ανά­γλυ­φα στην σφαι­ρι­κή επι­φά­νεια δημιουρ­γούν ένα συμπα­ντι­κό σώμα ανα­μνή­σε­ων, με απο­χρώ­σεις από το βαθύ μπλέ της θάλασ­σας μέχρι το γαλά­ζιο του ουρα­νού. Η θεμα­το­λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση με συμ­με­τρι­κές μορ­φές που ανα­δύ­ο­νται από την μνή­μη έχει σαφή ανα­φο­ρά σε επι­τύμ­βιες γλυ­πτι­κές συν­θέ­σεις. Η ζωγρα­φι­κή ροή των μορ­φών και των κιό­νων με ελλει­πτι­κή φορά συντε­λεί εν δυνά­μει στην ποι­η­τι­κή δυνα­μι­κή της εικο­νι­στι­κής σύλληψης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο