Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ βαμμένο με αίμα: Άλλοι 67 νεκροί εργάτες στα κάτεργα του Κατάρ

Βαρύ φόρο αίμα­τος και απω­λειών σε ανθρώ­πι­νες ζωές είναι το τίμη­μα της διορ­γά­νω­σης του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου ποδο­σφαί­ρου 2022 στο Κατάρ.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, από τον Ιού­λιο έως το Νοέμ­βριο, 67 εργά­τες από το Νεπάλ έχα­σαν τη ζωή τους στα κάτερ­γα του Κατάρ εξαι­τί­ας των άθλιων συν­θη­κών εργασίας.

Παρά τις δεσμεύ­σεις των διορ­γα­νω­τών και των ανά­δο­χων εται­ρειών ότι θα υπήρ­χε βελ­τί­ω­ση του περι­βάλ­λο­ντος εργα­σί­ας, από τον Ιού­λιο του 2019 μέχρι και τον Ιού­λιο του 2020, δηλα­δή μέσα σε ένα χρό­νο, 104 εργά­τες σκο­τώ­θη­καν εν ώρα δουλειάς.

Εκτι­μά­ται πως ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των εργα­τών που έχουν χάσει τη ζωή τους στις εργα­σια­κές γαλέ­ρες της Ντό­χα, ενό­ψει του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, είναι κατά πολύ μεγα­λύ­τε­ρος από αυτόν που ανα­κοι­νώ­νε­ται επί­ση­μα. Σιγή ασύρ­μα­του άλλω­στε υπάρ­χει από τις αρχές για τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες έχα­σαν τη ζωή τους οι εργά­τες, ενώ ούτε καν οι οικο­γέ­νειες των νεκρών είχαν σχε­τι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση και η απο­ζη­μί­ω­ση που έλα­βαν ήταν πενιχρή.

Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι, πρω­τί­στως μετα­νά­στες από φτω­χές χώρες της Ασί­ας, εργά­ζο­νται νυχθη­με­ρόν για την κατα­σκευή των υπερ­σύγ­χρο­νων υπο­δο­μών του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, έτσι ούτως ώστε το Κατάρ να είναι πανέ­τοι­μο να διορ­γα­νώ­σει το Μου­ντιάλ στις 21 Νοεμ­βρί­ου 2022.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο