Μουντιάλ 1966: Το σόου Εουσέμπιο και η ομάδα έκπληξη της Βόρειας Κορέας

Πενή­ντα τρία χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από το μονα­δι­κό σόου του Εου­σέ­μπιο στο Μου­ντιάλ του 1996. Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 23 Ιου­λί­ου 1966 στο «Goodison Park» στο Λίβερ­πουλ, διε­ξή­χθη ο προη­μι­τε­λι­κός του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου μετα­ξύ Πορ­το­γα­λί­ας και Βόρειας Κορέ­ας. Και οι δύο ομά­δες συμ­με­τεί­χαν για πρώ­τη φορά στο τουρ­νουά… Σε ένα τουρ­νουά που έμει­νε στην ιστο­ρία … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μου­ντιάλ 1966: Το σόου Εου­σέ­μπιο και η ομά­δα έκπλη­ξη της Βόρειας Κορέ­ας.