Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 1982: 40 χρόνια από τον τρομερό ημιτελικό, όπου ο Σουμάχερ άφησε αναίσθητο τον Μπατιστόν (ΒΙΝΤΕΟ)

Από τα 51 παι­χνί­δια του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 1982, περισ­σό­τε­ρο ακό­μα και από τον τελι­κό, ξεχώ­ρι­σε ένα που εξα­κο­λου­θεί να θεω­ρεί­ται από τα καλύ­τε­ρα στην ιστο­ρία της διορ­γά­νω­σης. Ήταν ο ημι­τε­λι­κός ανά­με­σα στη Δυτι­κή Γερ­μα­νία και την Γαλ­λία, που κρί­θη­κε στα πέναλ­τι (6–5/ 1–1 στα 90’ και 3–3 στην παρά­τα­ση) και διε­ξή­χθη μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, πριν από 40 χρό­νια, στις 8 Ιου­λί­ου 1982, στο «Σαν­τσέθ Πιθ­χουάν» στη Σεβίλη.

Εκτός από το ότι ήταν το πρώ­το παι­χνί­δι στην ιστο­ρία του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου που κρί­θη­κε στα πέναλ­τι, το παι­χνί­δι εκεί­νο ‑όπως ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μά της η εφη­με­ρί­δα της Βαρ­κε­λώ­νης Mundo Deportivo- «συν­δέ­ε­ται» και με την βίαιη σύγκρου­ση, μετα­ξύ του Δυτι­κο­γερ­μα­νού τερ­μα­το­φύ­λα­κα Χάραλντ «Τόνι» Σου­μά­χερ και του Γάλ­λου αμυ­ντι­κού Πατρίκ Μπα­τι­στόν, ο οποί­ος κατέ­λη­ξε στο νοσο­κο­μείο με κάταγ­μα στο σαγό­νι, τρία σπα­σμέ­να δόντια και τραύ­μα­τα σε δύο σπον­δύ­λους. Μάλι­στα μετά την τρο­μα­κτι­κή πρό­σκρου­ση, ήταν αναί­σθη­τος και δεν θυμά­ται την άτυ­χη στιγμή.

Ήταν το 56ο λεπτό, όταν με το σκορ στο 1–1, ο Μισέλ Πλα­τι­νί έστει­λε μια μακριά μπα­λιά προς τον Μπα­τι­στόν, ο οποί­ος έφτα­σε γρή­γο­ρα, ενώ ο Σου­μά­χερ βγή­κε καθυ­στε­ρη­μέ­να και όρμη­σε στον κεντρι­κό αμυ­ντι­κό της Σεντ Ετιέν, προ­κα­λώ­ντας την τρο­με­ρή σύγκρου­ση, με όλη του τη δύνα­μη του σώμα­τός του στο κεφά­λι του αντι­πά­λου του.

Ο Μπά­τι­στον, ο οποί­ος είχε μπει στο παι­χνί­δι μόλις πέντε λεπτά νωρί­τε­ρα, έμει­νε αναί­σθη­τος στο χορ­τά­ρι για λίγο, πριν μετα­φερ­θεί με φορείο εκτός αγω­νι­στι­κού χώρου και στη συνέ­χεια στο νοσο­κο­μείο. Έμει­νε εκτός γηπέ­δων για έξι μήνες.

Ο Σου­μά­χερ, που δεν πήγε κοντά να δια­πι­στώ­σει την κατά­στα­ση του Γάλ­λου αμυ­ντι­κού, απο­δο­κι­μά­στη­κε έντο­να από τους φιλά­θλους, και ο Ολλαν­δός διαι­τη­τής Τσαρλς Κόρ­βερ του έδει­ξε μόνο κίτρι­νη κάρ­τα, ενώ για πολ­λούς έπρε­πε να είχε κατα­λο­γί­σει πέναλ­τι και να τον απο­βά­λει. Ο τερ­μα­το­φύ­λα­κας της Κολο­νί­ας, παρό­λο που δέχθη­κε δύο γκολ στην παρά­τα­ση, απο­δεί­χθη­κε καθο­ρι­στι­κός απο­κρού­ο­ντας δύο πέναλ­τι, των Σιξ και Μπο­σίς, στη σχε­τι­κή διαδικασία.

«Αν είναι μόνο αυτό, θα πλη­ρώ­σω για την απο­κα­τά­στα­ση των δοντιών», είπε ο Σου­μά­χερ μετά το παι­χνί­δι. Μια εβδο­μά­δα αργό­τε­ρα, λίγες ώρες μετά την ήττα στον τελι­κό από την Ιτα­λία (3–1), ζήτη­σε αυτο­προ­σώ­πως συγ­γνώ­μη από τον Μπα­τι­στόν, σε συνά­ντη­ση των δύο που διορ­γά­νω­σε στο Μετς τοπι­κή εφημερίδα.

Στην αυτο­βιο­γρα­φία του, με τίτλο Anpfiff (εναρ­κτή­ριο σφύ­ριγ­μα), που δημο­σιεύ­τη­κε το 1987, ο Γερ­μα­νός τερ­μα­το­φύ­λα­κας υπο­στή­ρι­ξε ότι δεν πήγε να ρωτή­σει για την κατά­στα­ση του Μπα­τι­στόν επει­δή αρκε­τοί Γάλ­λοι παί­κτες που ήταν δίπλα στον συμπαί­κτη τους, του έκα­ναν απει­λη­τι­κές χειρονομίες.

Παρε­μπι­πτό­ντως, τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο της Ισπα­νί­ας, Σου­μά­χερ και Μπά­τι­στον συνα­ντή­θη­καν ξανά στον ημι­τε­λι­κό του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 1986, στο Μεξι­κό. Οι Γερ­μα­νοί κέρ­δι­σαν ξανά τη Γαλ­λία (2–0) και έχα­σαν ξανά στον τελι­κό, αυτή τη φορά από την Αργε­ντι­νή (3–2).

Πηγή: ΑΠΕ / A. Bαζογιάννης

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο