Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Έκανε πάρτι στον τελικό η Γαλλία — Έμεινε από δυνάμεις η Κροατία

Μου­ντιάλ 2018: Η Γαλ­λία κυριάρ­χη­σε στον κατα­πλη­κτι­κό τελι­κό που τα είχε όλα. Είχε 6 γκολ, χρή­ση του var, πέναλ­τι, εισβο­λή φιλά­θλων στον αγω­νι­στι­κό χώρο, αυτο­γκόλ και 78.000 θεατές

Η Γαλ­λία, μια πολύ καλή και ποιο­τι­κή ομά­δα κυριάρ­χη­σε επί της Κρο­α­τί­ας που έδει­χνε να έχει μεί­νει από δυνά­μεις και προ­δο­μέ­νη από την αμυ­ντι­κή της λει­τουρ­γί­α­και κατέ­κτη­σε το δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο της ιστο­ρί­ας της.

Σε έναν από τους πιο «γεμά­τους» τελι­κούς στην ιστο­ρία της διορ­γά­νω­σης, οι «τρι­κο­λόρ» είχαν απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, ποιό­τη­τα και αρκε­τή δόση τύχης για να επα­να­λά­βουν τον άθλο του 1998. Το αυτο­γκόλ του Μάν­τζου­κιτς στο 18΄ «απα­ντή­θη­κε» από τον Πέρι­σιτς στο 28΄, αλλά στη συνέ­χεια το πέναλ­τι του Γκρεζ­μάν στο 38΄ (κατα­λο­γί­στη­κε με τη βοή­θεια του VAR) και τα γκολ του Πογκ­μπά (59΄) και του Μπα­πέ (65΄) έδω­σαν το τρό­παιο στην ομά­δα του Ντι­ντιέ Ντε­σάμπ, πριν ο Μάν­τζου­κιτς δια­μορ­φώ­σει το τελι­κό σκορ στο 69΄.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Γαλ­λία ξεκί­νη­σε με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο τον αγώ­να. Το σκορ για τους «τρι­κο­λόρ» άνοι­ξε στο 18΄ με αυτο­γκόλ του Μάν­τζου­κιτς (το πρώ­το αυτο­γκόλ στην ιστο­ρία των τελι­κών), ο Πέρι­σιτς ισο­φά­ρι­σε στο 28΄, αλλά στο 38΄ ο Γκριεζ­μάν με πέναλ­τι (που κατα­λο­γί­στη­κε μετά από εξέ­τα­ση του βίντεο) ξανα­έ­δω­σε προ­βά­δι­σμα στην ομά­δα του Ντι­ντιέ Ντε­σάμπ. Ετσι  προη­γή­θη­κε 2–1 της Κρο­α­τί­ας, στο ημί­χρο­νο του μεγά­λου τελι­κού του Μου­ντιάλ, στο στά­διο «Λουζ­νί­κι» της Μόσχας.  Είναι η πρώ­τη φορά μετά το 1974 που έχουν σημειω­θεί τρία γκολ στο α΄ ημί­χρο­νο ενός τελι­κού Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου. Όπως επί­σης είναι η πρώ­τη φορά που έχου­με παρα­τρά­γου­δα στο Μου­ντιά. Στο β’ ημί­χρο­νο θεα­τές μπή­καν στον αγω­νι­στι­κό χώρο.!!!

Δυνα­τά ξεκί­νη­σε η Γαλ­λία και στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο. Στο 52΄ Ο Σού­μπα­σιτς έσω­σε την Κρο­α­τία από το 1–3, κλεί­νο­ντας σωστά τη γωνία στον Εμπα­πέ που είχε περά­σει σαν «αέρας» τον Βίντα. Στο 59′ σε άλλη μια φάση διαρ­κεί­ας, που δημιούρ­γη­σε ο Εμπα­πέ από δεξιά, η μπά­λα κατέ­λη­ξε στον άσο της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, στο ύψος της μεγά­λης περιο­χής. Το πρώ­το σουτ με το δεξί κόντρα­ρε και στη δεύ­τε­ρη προ­σπά­θεια, με το αρι­στε­ρό αυτή τη φορά (!), έγρα­ψε το 3–1. Στο 65′ κατα­πλη­κτι­κό συρ­τό σουτ του νεα­ρού άσου έξω από την περιο­χή, και πάλι «άγαλ­μα» ο Σού­μπα­σιτς, 4–1. Στο 69′ 2–4 μειώ­νει ο Μάν­τζου­κιτς με το τρί­το γκολ του στο Μου­ντιάλ 2018. Τρα­γι­κός ο τερ­μα­το­φύ­λα­κας της Γαλ­λί­ας Λορίς σε αυτή τη φάση, πήγε να ντρι­μπλά­ρει τον άσο της Γιου­βέ­ντους, που του πήρε την μπά­λα και μεί­ω­σε δίνο­ντας νέο ενδια­φέ­ρον στο ματς, σε φάση που θύμι­σε τον Κάριους της Λίβερ­πουλ στον τελι­κό του φετι­νού Champins League!!!!

Προ­σπά­θη­σε η Κρο­α­τία με όσες δυνά­μεις τις απέ­μει­ναν­χω­ρίς όμως να κατα­φέ­ρουν κάτι σημαντικό.

Έτσι το τελευ­ταίο σφύ­ριγ­μα έγρα­ψε 4–2 για τη Γαλ­λία Μια δίκαιη κατάκτηση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο