Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Κροατία στον τελικό

Μου­ντιάλ 2018: Την από­λυ­τη υπέρ­βα­σή και ανα­τρο­πή απέ­να­ντι στην Αγγλία η Κρο­ά­τες πήραν το εισι­τή­ριο για τον τελι­κό του παγκό­σμιου Κυπέλ­λου, με 2–1 στην παρά­τα­ση. Τρί­τη φορά που οι Κρα­ά­τες βγαί­νουν αλώ­βη­τοι από την παράταση.

Όλα ξεκί­νη­σαν με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο για τη Αγγλία. Με το εκπλη­κτι­κό γκολ-φάουλ του Τρί­πιερ στο 5ο λεπτό προη­γεί­ται 1–0 της Κρο­α­τί­ας στο Λουζ­νί­κι,. Το πρώ­το γκολ του άσου της Τότε­ναμ στην 12η συμ­με­το­χή του στην Εθνι­κή Αγγλί­ας και λίγο αργό­τε­ρα βρέ­θη­κε κοντά στο δεύ­τε­ρο γκολ. Τερά­στια διπλή ευκαι­ρία ο Χάρι Κέιν στο 30΄. Σε τετ-α-τετ με τον Σού­μπα­σιτς νική­θη­κε αρχι­κά από τον Κρο­ά­τη γκολ­κί­περ και στο ριμπά­ουντ έστει­λε τη μπά­λα στο δοκά­ρι από ένα μέτρο. Στο 36΄ ο Λίν­γκαρντ βρέ­θη­κε εντε­λώς αμαρ­κά­ρι­στος στο ημι­κύ­κλιο της περιο­χής, αλλά το τελεί­ω­μά του ήταν κάκιστο.

Ενα πρώ­το ημί­χρο­νο με την Κρο­α­τία να μην απει­λεί ουσια­στι­κά την εστία των Άγγλων. Στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο τα πράγ­μα­τα αλλά­ζουν. Απει­λεί στο 65΄ η Κρο­α­τία με τον Ράκι­τιτς, το σουτ του οποί­ου από το ύψος της περιο­χής βρί­σκει πάνω στα σώμα­τα αμυ­ντι­κών της Αγγλί­α­ςκαι στο 68′ η Κρο­α­τία ισο­φα­ρί­ζει  με τον Πέρι­σιτς. Και τρία λεπτά αργό­τε­ρα τερά­στια ευκαι­ρία για τους Κρο­ά­τες, με τον Πέρι­σιτς και πάλι να σημα­δεύ­ει το αρι­στε­ρό δοκά­ρι του Πίκ­φορντ στο 71′

Πρώ­τη επι­κίν­δυ­νη επί­σκε­ψη των Αγγλων στην επα­νά­λη­ψη στο 77ο λεπτό, με τον Λίν­γκαρντ να πλα­σά­ρει από πλά­για και η μπά­λα να περ­νά παράλ­λη­λα από την εστία του Σούμπασιτς.

Νέα καλή φάση για την Κρο­α­τία στο 83΄. Ο Πίκ­φορντ, όμως, βρί­σκε­ται σε καλή θέση και μπλο­κά­ρει το σουτ του Μάν­τζου­κιτς μέσα από την περιο­χή. Και ο κανο­νι­κός αγώ­νας λήγει με 1–1.

Στο πρώ­το ημί­χρο­νο της παρά­τη­σης, μεγά­λη ευκαι­ρία η Αγγλία στο 98΄. Ο Βρσά­λι­κο διώ­χνει πάνω στη γραμ­μή την κεφα­λιά του Στό­ουνς. Ο Σού­μπα­σιτς είχε εξου­δε­τε­ρω­θεί και η μπά­λα κατευ­θυ­νό­ταν στα δίχτυα ενώ στις καθυ­στε­ρή­σεις του πρώ­του μέρους της παρά­τα­σης ο Πίκ­φορντ σώζει την Αγγλία, όταν βγαί­νει και διώ­χνει την προ­βο­λή του Μάντζουκιτς.

Στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο της παρά­τα­σης η Κρο­α­τία κάνει τη μεγά­λη ανα­τρο­πή. Σκό­ρερ ο Μάν­τζου­κιτς με σουτ μέσα από την περιο­χή. Ολι­γώ­ρη­σε ο Στό­ουνς και ο σέντερ φορ της Γιου­βέ­ντους στέλ­νει τη μπά­λα στα δίχτυα και την Κρο­α­τία για πρώ­τη φορά στην Ιστο­ρία της σε τελι­κό Παγκο­σμί­ου Κυπέλλου.

Στον τελι­κό η Κρο­α­τία θα αντι­με­τω­πί­σει τη Γαλλία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο