Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Νέα εθνικιστικά καμώματα του Κροάτη Βίντα (ΒΙΝΤΕΟ)

Μου­ντιάλ 2018: Νέα εθνι­κι­στι­κά καμώ­μα­τα από τον Κρο­ά­τη αμυ­ντι­κό Ντα­μα­γκόι Βίντα, με ένα νέο βίντεο που ξεχει­λί­ζει από εθνικισμό.

Στο νέο βίντεο που έφε­ρε στη δημο­σιό­τη­τα το πρα­κτο­ρείο Sputnik ένα 24ωρο πριν τον αγώ­να της Κρο­α­τί­ας με την Αγγλία, ο Βίντα, ο οποί­ος αγω­νί­ζε­ται στην τουρ­κι­κή Μπε­σί­κτας, ακού­γε­ται να φωνά­ζει «δόξα στην Ουκρα­νία» (σύν­θη­μα των συνερ­γα­τών των ναζί κατα­κτη­τών κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο) και «να καεί το Βελι­γρά­δι», την πρω­τεύ­ου­σα της Σερβίας.

Δίπλα στον Βίντα που κρα­τά­ει ένα μπου­κά­λι μπί­ρα είναι αυτή τη φορά ο βοη­θός προ­πο­νη­τής της Κρο­α­τί­ας Ίβι­τσα Όλιτς, ο οποί­ος δεν αντι­δρά σε όσα ακού­ει από τον 29χρονο παίκτη.

Και αν για το πρώ­το σύν­θη­μα μπο­ρούν να βρε­θούν δικαιο­λο­γί­ες, για τον δεύ­τε­ρο δεν υπάρ­χει καμιά αμφι­βο­λία περί προθέσεων.

Στο προη­γού­με­νο βίντεο μαζί με τον Βίντα ακου­γό­ταν να αφιε­ρώ­νει τη νίκη στην Ουκρα­νία και τη Δυνα­μό Κιέ­βου το μέλος του προ­πο­νη­τι­κού τιμ της Κρο­α­τί­ας Όγκνιεν Βού­κο­βιτς, ο οποί­ος, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα, απο­μα­κρύν­θη­κε από την απο­στο­λή που βρί­σκε­ται στα γήπε­δα της Ρωσίας.

Ο Βίντα είχε δεχθεί την επί­πλη­ξη της FIFA για βίντεο στο οποίο αφιέ­ρω­νε στην Ουκρα­νία τη νίκη-πρό­κρι­ση επί της Ρωσίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο