Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Ώρα τελικού — Γαλλία — Κροατία

Μου­ντιάλ 2018: H ώρα του τελι­κού έφτα­σε. Η Γαλ­λία και η Κρο­α­τία διεκ­δι­κούν το 21ο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο, στον μεγά­λο τελι­κό, που θα ξεκι­νή­σει στις 18:00, στο «Λουζ­νί­κι» της Μόσχας.

Μπο­ρεί για κάποιους το ζευ­γά­ρι του τελι­κού να απο­τε­λεί έκπλη­ξη, του­λά­χι­στον, ως προς την παρου­σία της Κρο­α­τί­ας, που κανείς δεν πίστευε πριν την έναρ­ξη της διορ­γά­νω­σης ότι θα μπο­ρού­σε να φτά­σει έως το τέλος και να διεκ­δι­κεί το τρόπαιο.

Η ομά­δα του Ντι­ντιέ Ντε­σάν είναι φαβο­ρί για να κατα­κτή­σει το τρό­παιο, για δεύ­τε­ρη φορά, μετά το 1998, στην τρί­τη παρου­σία της σε τελι­κό Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, τα τελευ­ταία 20 χρό­νια. Είναι ομά­δα με μικρό μέσο όρο ηλι­κί­ας και παί­κτες δια­ψα­σμέ­νους για διά­κρι­ση. Οι Μπα­μπέ, Πογκ­μπά, Γκριεζ­μάν κάνουν μέχρι τώρα τη δια­φο­ρά. Για να φτά­σει στον σημε­ρι­νό τελι­κό απέ­κλει­σε, στα νοκ άουτ παι­χνί­δια, την Αργε­ντι­νή, την Ουρου­γουάη και το Βέλγιο.

Η ομά­δα του Ζλάτ­κο Ντά­λιτς θα αγω­νι­στεί για πρώ­τη φορά στον μεγά­λο τελι­κό και έχει την ευκαι­ρία για ρεβάνς 20 χρό­νια μετά. Είναι μια ομά­δα με μεγά­λο μέσο όρο ηλι­κί­α­ςπου δεν της λεί­πει όμως η ποιό­τη­τα και το πάθος για διάκριση

Οι δύο φινα­λίστ έχουν ανοι­χτούς λογα­ρια­σμούς από το 1998. Είχαν συνα­ντη­θεί στον ημι­τε­λι­κό του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου και η Γαλ­λία, παρό­τι βρέ­θη­κε πίσω στο σκορ, επι­κρά­τη­σε με 2–1 και προ­κρί­θη­κε στον μεγά­λο τελι­κό, όπου κέρ­δι­σε με 3–0 τη Βρα­ζι­λία. Πανη­γύ­ρι­σε το πρώ­το της και μονα­δι­κό έως τώρα Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Η Κρο­α­τία κέρ­δι­σε στον μικρό τελι­κό με 2–1 την Ολλαν­δία και πήρε την τρί­τη θέση και αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χία της.

Σήμε­ρα φιλο­δο­ξεί να κάνει την έκπλη­ξη και να μπει στο «κλει­στό κλαμπ» των 8 ομά­δων που έχουν κατα­φέ­ρει να κατα­κτή­σουν το τρό­παιο. Στον δρό­μο της προς τον τελι­κό, στα νοκ άουτ παι­χνί­δια, απέ­κλει­σε τη Δανία, τη Ρωσία και την Αγγλία.

Από τις 5 συνο­λι­κά φορές που έχουν συνα­ντη­θεί οι δύο ομά­δες στο παρελ­θόν, οι Κρο­ά­τες δεν έχουν κατα­φέ­ρει να κερ­δί­σουν ποτέ και με πιο οδυ­νη­ρή ήττα αυτή στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1998, όταν απο­κλεί­στη­καν από τους διορ­γα­νω­τές Γάλ­λους με δύο γκολ του Λιλιάν Τιράμ, μετά από ένα συγκλο­νι­στι­κό παιχνίδι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο