Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: H Βραζιλία επιβεβαίωσε το χαρακτηρισμό του φαβορί

Μου­ντιάλ 2018: H Βρα­ζι­λία επι­βε­βαί­ω­σε το χαρα­κτη­ρι­σμό του φαβο­ρί και με μια άκρως πει­στι­κή εμφά­νι­ση, επι­κρά­τη­σε άνε­τα με 2–0 του Μεξι­κού, στη Σαμά­ρα και πήρε την πρό­κρι­ση για τα προη­μι­τε­λι­κά του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου όπου θα συνα­ντή­σει τον νικη­τή του παι­χνι­διού Βέλγιο-Ιαπωνία.

Πολυ­τι­μό­τε­ρος της ομά­δας του Τίτε ο Νεϊ­μάρ, ο οποί­ος άνοι­ξε το δρό­μο για την πρό­κρι­ση με κοντι­νή προ­βο­λή στο 49’ και δημιούρ­γη­σε το 2–0 για το Φιρ­μί­νο στο 89’. Καθο­λι­κή η υπε­ρο­χή των Βρα­ζι­λιά­νων επί των Μεξι­κα­νών κυρί­ως μετά το 35’, με την οποία έδει­ξαν πως δικαιο­λο­γη­μέ­να μπο­ρούν να κάνουν… όνει­ρα τίτλου.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο