Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντομπάσκετ: «Ώρα μηδέν» για Βενεζουέλα, Κίνα, Πουέρτο Ρίκο, Τυνησία

Μου­ντο­μπά­σκετ: Στον 1ο και τον 3ο όμι­λο του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου της Κίνας, και στις ανα­με­τρή­σεις Βενε­ζου­έ­λα-Κίνα, Που­έρ­το Ρίκο-Τυνη­σία, αντί­στοι­χα, στρέ­φε­ται το ενδια­φέ­ρον στο πρώ­το μέρος της 3ης και τελευ­ταί­ας αγω­νι­στι­κής (4/9) της Α’ φάσης της διοργάνωσης.

Στον πρώ­το όμι­λο και με την Πολω­νία να έχει εξα­σφα­λί­σει την πρό­κρι­ση στην επό­με­νη φάση, η ανα­μέ­τρη­ση της αήτ­τη­της μέχρι στιγ­μής ομά­δας του Μάικ Τέι­λορ με την αδύ­να­μη Ακτή Ελε­φα­ντο­στού (4/9, 11:00), που μετρά­ει «δύο στις δύο» απο­τυ­χί­ες, περ­νά­ει σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα… Βενε­ζου­έ­λα και Κίνα (4/9, 15:00) ισο­βαθ­μούν με το ίδιο ρεκόρ (1–1) και ο θριαμ­βευ­τής «αρπά­ζει» το «εισι­τή­ριο» για την επό­με­νη φάση, όπου θα δημιουρ­γη­θεί νέος όμι­λος, στον οποίο θα μετέ­χουν και οι δύο πρώ­τες ομά­δες του 2ου ομίλου.

Στο 2ο όμι­λο, η κατά­στα­ση και το μέλ­λον των ομά­δων είναι ξεκά­θα­ρο, καθώς Ρωσία και Αργε­ντι­νή έχουν εξα­σφα­λί­σει την πρό­κρι­ση, έχο­ντας μέχρι στιγ­μής ρεκόρ 2–0. Βέβαια, η ολο­κλή­ρω­ση της Α’ φάσης θα βρει τη μία από τις δύο να «κου­βα­λά­ει» στη Β’ μία ήττα, καθώς η 3η αγω­νι­στι­κή τις βρί­σκει αντι­μέ­τω­πες (4/9, 15:30). Το έτε­ρο ζευ­γά­ρι του ομί­λου, Κορέα-Αργε­ντι­νή (4/9, 11:30) είναι αδιά­φο­ρο, καθώς και οι δύο ομά­δες θα συνε­χί­σουν στους αγώ­νες κατά­τα­ξης για τις θέσεις 17–32.

Στον 3ο όμι­λο, Που­έρ­το Ρίκο και Τυνη­σία θα τα δώσουν όλα στη μετα­ξύ τους ανα­μέ­τρη­ση (4/9, 11:30) για τη βελ­τί­ω­ση του ρεκόρ τους σε 2–1, το οποίο θα τους… ταξι­δέ­ψει στην επό­με­νη φάση, τη στιγ­μή που η Ισπα­νία θα αγω­νι­στεί απέ­να­ντι στο κατώ­τε­ρης δυνα­μι­κό­τη­τας και χωρίς νίκη, Ιράν (4/9, 15:30). Οι Ίβη­ρες έχουν στό­χο την αήτ­τη­τη ολο­κλή­ρω­ση των υπο­χρε­ώ­σε­ων του στην Α’ φάση και τη μετα­φο­ρά των τριών νικών στη Β’, όπου θα μπουν και οι δύο πρώ­τες ομά­δες του 4ου ομίλου.

Τέλος, Σερ­βία και Ιτα­λία «απο­χαι­ρε­τούν» με μετα­ξύ τους ντέρ­μπι την Α΄ φάση (4/9, 14:30), με τις δύο ομά­δες να μάχο­νται για τη μετα­φο­ρά των τριών νικών στην επό­με­νη φάση (σ.σ. ισο­βαθ­μούν με ρεκόρ 2–0). Στο έτε­ρο ζευ­γά­ρι του 4ου ομί­λου, Ανγκό­λα-Φιλιπ­πί­νες (4/9, 10:30), οι δύο ομά­δες θα παλέ­ψουν για την πρώ­τη τους νίκη στη φετι­νή διορ­γά­νω­ση, ενώ και οι δύο θα συνε­χί­σουν στους αγώ­νες κατά­τα­ξης 17–32.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο