Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουσείο Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μουσικής (Museum of Modern Electronic Music-ΜΟΜΕΜ)

Πριν λίγες μέρες στη Φραν­κφούρ­τη το Μου­σείο της “Techno”, άνοι­ξε τις πύλες του –εφτά χρό­νια μετά απ’ όταν είχε ανα­κοι­νω­θεί,  καθυ­στε­ρού­σε καθώς δεν βρι­σκό­ταν κατάλ­λη­λος χώρος και φυσι­κά επενδυτή.


Τελι­κά κατά­φε­ρε να πάρει χρη­μα­το­δό­τη­ση από το δήμο και από το ομο­σπον­δια­κό υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, ενώ συζη­τεί­ται να εντα­χθεί (το συγκε­κρι­μέ­νο μου­σι­κό είδος) και στην άυλη πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά της UNESCO.

Το άνοιγ­μα του Μου­σεί­ου προ­κά­λε­σε και αρκε­τές αντι­δρά­σεις, κυρί­ως από οργα­νώ­σεις που επε­σή­μα­ναν ότι η χορευ­τι­κή ηλε­κτρο­νι­κή μου­σι­κή έχει τις ρίζες της στη μαύ­ρη μου­σι­κή, η οποία απου­σί­α­σε από τα εγκαί­νια, ενώ φεμι­νί­στριες αντέ­δρα­σαν … για την «πλή­ρη, απου­σία γυναι­κών djs» (sic!) –μάλι­στα η female_pressure, έστει­λε επι­στο­λή στο δήμο, καλώ­ντας τον να διορ­θώ­σει την κατά­στα­ση: «Βλέ­πο­ντας τα εγκαί­νια θα πίστευε κανείς ότι η ηλε­κτρο­νι­κή μου­σι­κή είναι μια υπό­θε­ση λευ­κών ανδρών», έγραψαν.

Στο Μου­σείο βρί­σκει κανείς πέρα από τα εκθέ­μα­τα για την ιστο­ρία της ηλε­κτρο­νι­κής χορευ­τι­κής μου­σι­κής, και χώρους εκδη­λώ­σε­ων και συναυ­λιών, όπως και βιβλιο­θή­κη με πληροφορίες.

Η είσο­δος γίνε­ται με εισι­τή­ρια (21€) ή κάρ­τες –ειδι­κές τιμές για νέους, παι­διά και οικογένειες

Κοσμο­συρ­ροή … 1ης μέρας

Εικό­νες, σχό­λια, κου­τσο­μπο­λιά κλπ. “συνή­θη” στο FaceBook

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο