Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» και η Βυζαντινή Μονή Τσούκας

Ρεπορ­τάζ Μαρ­γα­ρί­τα Φρο­νι­μά­δη-Ματά­τση //

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «Θ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΚΑΣ:

           ΔΥΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ της ΗΠΕΙΡΟΥ!

Μία πολύ ενδια­φέ­ρου­σα και αξιό­λο­γη εκδή­λω­ση διορ­γά­νω­σε πρό­σφα­τα με επι­τυ­χία, στην Κόριν­θο, ο Σύλ­λο­γος Ηπει­ρω­τών Κοριν­θί­ας «η Πίν­δος». Στό­χος η προ­βο­λή και η προ­σέγ­γι­ση  δύο σπου­δαί­ων μνη­μεί­ων Τέχνης και Πολι­τι­σμού, μεγά­λου εικα­στι­κού και θρη­σκευ­τι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος που έχουν κοι­νή έδρα το Ελλη­νι­κό Ιωαν­νί­νων: Το Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης «Θ. Παπα­γιάν­νης» και η Βυζα­ντι­νή Μονή Τσούκας.

Με ομι­λη­τές τον πανε­πι­στη­μια­κό καθη­γη­τή Πανα­γιώ­τη Νού­τσο και τον ιδρυ­τή του Μου­σεί­ου, γλύ­πτη, ομό­τι­μο καθη­γη­τή της ΑΣΚΤ Αθη­νών κ. Θεό­δω­ρο Παπα­γιάν­νη  τα θέμα­τα ανα­πτύ­χθη­καν  μεστά και  περιε­κτι­κά, προ­κα­λώ­ντας το ενδια­φέ­ρον και την προ­σο­χή του κοι­νού. Ιδιαί­τε­ρα κατα­το­πι­στι­κή ήταν η προ­βο­λή σχε­τι­κού βίντεο-ντο­κι­μα­ντέρ και φωτο­γρα­φιών πλή­ρους ξενά­γη­σης στους  χώρους αυτούς και ειδι­κά του Μουσείου.

Στο βήμα ο πρόεδρος Β. Ματάτσης, ο τιμώμενος γλύπτης Θ. Παπαγιάννης και ο πανεπιστημιακός καθηγητής Π. Νούτσος

Στο βήμα ο πρό­ε­δρος Β. Ματά­τσης, ο τιμώ­με­νος γλύ­πτης Θ. Παπα­γιάν­νης και ο πανε­πι­στη­μια­κός καθη­γη­τής Π. Νούτσος

Στο σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό του ο πρό­ε­δρος του διορ­γα­νω­τή φορέα, αρχι­τέ­κτο­νας Βαγ­γέ­λης Ν. Ματά­τσης,  έδω­σε το στίγ­μα της σκο­πι­μό­τη­τας της προ­σπά­θειας αυτής λέγο­ντας:      «Η σημε­ρι­νή μας «από­δρα­ση» έχει δύο προ­ο­ρι­σμούς, κοι­νής προ­έ­λευ­σης: Την περί­φη­μη Βυζα­ντι­νή μονή  «Τσού­κας» και το Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης «Θ. Παπα­γιάν­νης», δύο αξιό­λο­γους πόλους έλξης  περι­η­γη­τών στην μία και μονα­δι­κή έδρα τους, το Ελλη­νι­κό Ιωαννίνων.

korinthos1

Τι πιο ωραίο, σκό­πι­μο και απο­τε­λε­σμα­τι­κό να γινό­μα­στε εμείς, οι από­δη­μοι Ηπει­ρώ­τες στους τόπους της μετα­νά­στευ­σής μας, εξω­τε­ρι­κής ή εσω­τε­ρι­κής, πρε­σβευ­τές  και κομι­στές της φήμης κάθε αξιό­λο­γου έργου που υπάρ­χει ή που γίνε­ται στην Ήπει­ρο και το δίχως άλλο συμ­βάλ­λει θετι­κά στην ανά­πτυ­ξη και την προ­βο­λή της;».

Μετα­ξύ των ομι­λιών, των προ­βο­λών και της απο­νο­μής  τιμη­τι­κού ανα­μνη­στι­κού επά­θλου στον γλύ­πτη Θ. Παπα­γιάν­νη, η εμφά­νι­ση του νεο­σύ­στα­του χορευ­τι­κού τμή­μα­τος του Συλ­λό­γου, καθώς και του παι­δι­κού χορευ­τι­κού του Ομί­λου Αλμυ­ρής που φιλο­ξέ­νη­σε και τα λίγα παι­διά του «παι­δι­κού» του Συλ­λό­γου στο ξεκί­νη­μά τους και τα δυο υπό την διδα­σκα­λία της Πανα­γιώ­τας Μικρού, προ­σέ­δω­σε τον πρέ­πο­ντα εορ­τα­στι­κό και συνά­μα  παρα­δο­σια­κό τόνο, στην εκδή­λω­ση. Ο άψο­γος συντο­νι­σμός από την Ιωάν­να Κασ­σί­μη ολο­κλή­ρω­σε την θετι­κή εικό­να της όλης διορ­γά­νω­σης. Εμφα­νώς συγκι­νη­μέ­νος ο κ. Θ. Παπα­γιάν­νης ευχα­ρί­στη­σε το Δ.Σ. του Συλ­λό­γου και υπο­γράμ­μι­σε τη σημα­σία και την ανα­γκαιό­τη­τα τέτοιων πρω­το­βου­λιών στή­ρι­ξης και προ­βο­λής  Φορέ­ων και Μνη­μεί­ων της Ηπεί­ρου, για την ανά­πτυ­ξη και την προ­κο­πή της.

korinthos2

Στα πλαί­σια της εκδή­λω­σης έγι­νε και η παρου­σί­α­ση του Συλ­λε­κτι­κού Ημε­ρο­λο­γί­ου 2017, που περι­λαμ­βά­νει έργα «Από τ’ απο­κα­ΐ­δια του Πολυ­τε­χνεί­ου», μια εξαι­ρε­τι­κή προ­σφο­ρά του γλύ­πτη Θ. Παπα­γιάν­νη, στους φίλους και τα μέλη του Συλ­λό­γου Ηπει­ρω­τών Κοριν­θί­ας «η Πίνδος».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο