Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Συναυλία κάτω από την αυγουστιάτικη πανσέληνο (ΔΩΡΕΑΝ)

Μια ξεχω­ρι­στή και όμορ­φη εκδή­λω­ση για την αυγου­στιά­τι­κη παν­σέ­λη­νο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης την Κυρια­κή 26 Αυγού­στου στις 9 μ.μ.

Η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα Δήμου Αθη­ναί­ων θα ταξι­δέ­ψει τους παρευ­ρι­σκό­με­νους στο νοσταλ­γι­κό κόσμο του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Οι θεα­τές θα απο­λαύ­σουν ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα της Φιλαρ­μο­νι­κής Ορχή­στρας με μου­σι­κές μεγά­λων Ελλή­νων συν­θε­τών από επι­τυ­χί­ες του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Η μου­σι­κή διεύ­θυν­ση είναι του Δημή­τρη Μίχα.

Η συναυ­λία θα είναι δωρε­άν. Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι τη μέρα εκεί­νη η είσο­δος στο Μου­σείο θα είναι ελεύ­θε­ρη από τις 8 το βρά­δυ έως τα μεσάνυχτα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο