Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουσικό τριήμερο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη από τον γιο του Νίκο

Το Mikis Radio που τόσο αγά­πη­σες και στή­ρι­ξες σε απο­χαι­ρε­τά με ένα τρι­ή­με­ρο αφιέ­ρω­μα, με την υπό­σχε­ση να συνε­χί­σει να δια­δί­δει το έργο σου ελεύ­θε­ρο πια όπως και εσύ, σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Δικιά μου παρα­κα­τα­θή­κη όλες οι παρα­τη­ρή­σεις και οι συμ­βου­λές σου.

Νίκος Θεο­δω­ρά­κης

 

96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Τραγουδιστές του κόσμου ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.

Δευ­τέ­ρα 6 Σεπτεμ­βρί­ου 2021.

08.00 Ένα τρα­γού­δι αλλιώτικο

09.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 1.

10.00 Liesbeth List Zingt Theodorakis.

11.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 2

12.00 Τρα­γού­δια με την ορχή­στρα του Gerald Calvi.

13.00 O Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 3.

14.00 Ο Ήλιος και ο Χρό­νος. Mikis Theodorakis, Maria Farantouri, Rainer Kirchmann.

15.00 Iva Zanicchi — Caro Theodorakis.

16.00 O Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 4.

17.00 Ellas — Maria del Mar Bonet canta M.Theodorakis.

18.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης 5.

19.00 Jocelyn.B. Smith. Margarita — Love Songs Mikis Theodorakis.

20.00 Manteltrad och Marmor. Bo Hanson, Agneta Scold, St. Jacob Mottetcor.

21.00 Romancero Gitano — Valentina Vagliani, Gabriele Grimaldi, Lea Padovani, Edgaro Siroli.

22.00 Together. Mikis Theodorakis Zulfu Livaneli in Concert.

23.00 Oracle Live 1995.

24.00 Mina Sanger Skall Leva.

01.00 Canto General — Groupo Tolderia.

Τρί­τη 7 Σεπτεμ­βρί­ου 2021.

Έλλη­νες Τρα­γου­δι­στές ερμη­νεύ­ουν Μίκη Θεοδωράκη.

09.00 Νανά Μού­σχου­ρη Ηχο­γρα­φή­σεις στην Ευρώπη.

09.40 Δήμη­τρα Γαλά­νη & Θάνος Μικρού­τσι­κος (Πιά­νο)

10.00 Τάνια Τσα­να­κλί­δου — Μαγι­κό Κουτί.

10.15 Ένας Όμη­ρος. Η Ντό­ρα Γιαν­να­κο­πού­λου ερμη­νεύ­ει τέσ­σε­ρα τρα­γού­δια από τον κύκλο τρα­γου­διών ένας Όμη­ρος, στην κιθά­ρα ο Δημή­τρης Φάμπας.

10.30 Η Τζέ­νη Καρέ­ζη ερμη­νεύ­ει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά — Μεθυ­σμέ­νο Κορίτσι.

12.00 Κώστας Χατζής — Στους δρό­μους που με έδε­σαν για πάντα.

13.00 Μαρία Ζώη — Κάθε τρα­γού­δι και ιστορία.

14.00 Κρά­τη­σα τη Ζωή μου. Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Ελε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη, Μίλ­τος Πασχαλίδης.

15.00 Φύλα­ξα το όνει­ρο. Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης, Σωκρά­της Μάλα­μας, Γιάν­νης Χαρούλης.

16.15 Ο Πέτρος Παν­δής ερμη­νεύ­ει Μίκη Θεοδωράκη.

17.00 Τα θεμέ­λια μου στα Βου­νά — Γλυκερία.

18.00 Βίκυ Λέαν­δρος — Τρα­γού­δι Αλλιώτικο.

19.00 Η Μπέτ­τυ Χαρ­λά­υ­τη στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη.

20.00 Αλλη­λο­γρα­φία — Μαρία Παπαγεωργίου.

20.30 Στους δρό­μους του Μίκη Η Καλ­λιό­πη Βέτ­τα ερμη­νεύ­ει Θεοδωράκη.

21.30 Λάκης Χαλ­κιάς ερμη­νεύ­ει Θεο­δω­ρά­κη με την Λαϊ­κή Ορχή­στρα Μίκης Θεοδωράκης.

22.45 Τα Τρα­γού­δια του Έρω­τα και της Αγά­πης. Ηρώ­δειο. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Αφιέ­ρω­μα στα 80 χρό­νια. Ωδείο Ηρώ­δου Αττι­κού 2005. Συμ­με­τέ­χουν: Νένα Βενε­τσά­νου, Σόνια Θεο­δω­ρί­δουυ, Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας, Δημή­τρης Μπά­σης, Ζάχος Τερ­ζά­κης. Λαϊ­κή Ορχή­στρα Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Χορω­δία της ΕΡΤ, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ. Αντώ­νης Κοντο­γε­ωρ­γί­ου, Ανδρέ­ας Πυλα­ρι­νός. Πιά­νο: Τατιά­να Παπαγεωργίου.

12.30 Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Επιτυχίες.
1. Μανώ­λης Μητσιάς — Όμορ­φη Πόλη. 2. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Χρυ­σο­πρά­σι­νο Φύλ­λο. 3. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Απρί­λης. 4. Δημή­τρης Μπά­σης — Στο Περι­γιά­λι Το Κρυ­φό (Άρνη­ση) Live. 5. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Βρά­χο, Βρά­χο Τον Καη­μό. 6. Γλυ­κε­ρία, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Σαβ­βα­τό­βρα­δο. 7. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Ο Καη­μός. 8. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Ένα Το Χελι­δό­νι. 9. Μελί­να Μερ­κού­ρη — Θα Σημά­νουν Οι Καμπά­νες. 10. Δημή­τρης Ψαρια­νός — Αν Θυμη­θείς Τ’ Ονει­ρό Μου. 11. Γλυ­κε­ρία, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Μέρα Μαγιού Μου Μίσε­ψες. 12. Άλκη­στις Πρω­το­ψάλ­τη — Την Πόρ­τα Ανοί­γω Το Βρά­δυ. 13. Μανώ­λης Μητσιάς — Βρέ­χει Στην Φτω­χο­γει­το­νιά feat. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 14. Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Οι Μοι­ραί­οι. 15. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Το Τρα­γού­δι της Ξενι­τιάς 16. Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης — Η Μαρ­γα­ρί­τα Η Μαρ­γα­ρώ. 17. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Στρώ­σε Το Στρώ­μα Σου Για Δυο. 18. Μαί­ρη Λίντα — Απα­γω­γή. 19. Μανώ­λης Μητσιάς — Δρα­πε­τσώ­να feat. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 20. Της Δικαιο­σύ­νης Ήλιε Νοη­τέ — Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 21. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Feat. Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά — Νύχτα Μέσα Στα Μάτια Σου. 22. Αντώ­νης Καλο­γιάν­νης — Η Μπα­λά­ντα του Αντρί­κου. 23. Νένα Βενε­τσά­νου — Που Πέτα­ξε Το Αγό­ρι Μου. 24. Μαρία Ζώη — Σ’ Αυτή Τη Γει­το­νιά. 25. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Της Αγά­πης Αίμα­τα. 26. Μαί­ρη Λίντα — Σε Πότι­σα Ροδό­στα­μο. 27. Μαρία Δημη­τριά­δη — Τη Ρωμιο­σύ­νη Μην Την Κλαις. 28. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Το Γελα­στό Παι­δί. 29. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Βρα­διά­ζει. 30. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Του Μικρού Βοριά. 31. Γιάν­νης Που­λό­που­λος — Γωνιά Γωνιά. 32. Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Διό­τι Δεν Συνε­μορ­φώ­θην. 33. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Ζορ­μπάς (Ορχη­στρι­κό).

Τετάρ­τη 8 Σεπτεμ­βρί­ου 2021.

Συμ­φω­νι­κή μου­σι­κή και Εκκλησιαστικά.

10.00 Ωδή στον Μπε­τό­βεν — Απο­κά­λυ­ψη. 1945.

11.00 Συμ­φω­νία Νο 1. Alter Oper Frankfurt. 1953.

12.00 Συμ­φω­νία Νο 2. “Το τρα­γού­δι της γης” Για παι­δι­κή χορω­δία, σόλο πιά­νο και ορχή­στρα 1980 ’81. Συμ­με­τέ­χουν: Cyprien Katsaris, Orchestre Symphonique de RTL, Conductor: Mikis Theodorakis. Poetry: Mikis Theodorakis.

14.00 Συμ­φω­νία Νο 3. 1980. Σε ποί­η­ση Διο­νύ­σιου Σολω­μού, Κων­στα­ντί­νου Π. Καβά­φη και ποι­η­τι­κά κεί­με­να Βυζα­ντι­νών Ύμνων. Συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα Viva. Μεσό­φω­νος: Μαρ­κέλ­λα Χατζιά­νο. Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Μίκης Θεοδωράκης.

15.30 Mikis Theodorakis: Requiem. 1983 ’84 Athens. Ορα­τό­ριο πάνω σε κεί­με­να από τη Νεκρώ­σι­μο Ακο­λου­θία και τα Νεκρώ­σι­μα Ιδιό­με­λα Του Ιωάν­νου Δαμα­σκη­νού. Ηχο­γρά­φη­ση: State Academic Cappela, Symphony Orchestra and Choir St. Petersburg υπό την διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Αφιε­ρω­μέ­νο στους νεκρούς του Ολο­καυ­τώ­μα­τος των Καλαβρύτων.

17.00 Συμ­φω­νία Νο 7. Εαρι­νή 1982 Συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα της Πρά­γας. Μικτή χορω­δία: Pavel Kuhn. Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Frantisek Vajnar. Πρά­γα 1985. Soprano: Jolanta Curilaite, Mezzo: Austra Stasiunaite, Tenor: Sergei Larin, Bass: Vladimir Prudnikov. Chorus: Pevecky, Pavel Kuhn Mixed Chorus.
19.00 Cyprien Katsaris — Grande fantaisie sur Zorba, une rhapsodie Grecque World Premiere Recording

20.00 1951–25-Piano Concerto Helikon by Dinos Mastroyiannis. 1951.

20.30 1947–21-Sinfonietta. Croatian State Radio. Dinos Mastroyiannis 1947.

21.00 Suite No. 1 for Piano and Orchestra — Cyprien Katsaris. 1954.

22.00 Canto Olympico 1990. Σε ποί­η­ση Δήμη­τρας Μαντά & Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Έτος σύν­θε­σης: 1990.91. Ηχο­γρά­φη­ση: Βαγ­γέ­λης Χατζη­σί­μος, Φρα­γκί­σκος Βου­τσί­νος, Έλε­να Μου­ζά­λα Πιά­νο, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και Χορω­δία της ΕΡΤ υπό την διεύ­θυν­ση του Λου­κά Καρυ­τι­νού. Διευ­θυ­ντής Χορω­δί­ας Αντώ­νης Κοντογεωργίου.

23.00 Το πανη­γύ­ρι της Ασή γωνιάς 1946.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο