Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μούμιες άνω των 2000 ετών αποκαλύφθηκαν στην Αίγυπτο

Μού­μιες, άνω των 2000 ετών, που χρο­νο­λο­γού­νται από τη δυνα­στεία των Πτο­λε­μαί­ων κι ανα­κα­λύ­φθη­καν σε κατα­κόμ­βες στην Αίγυ­πτο, απο­κα­λύ­φθη­καν σήμε­ρα από το υπουρ­γείο Αρχαιο­τή­των της Αιγύ­πτου, στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο Τού­να ελ Γκέ­μπελ, στα κεντρι­κά της χώρας.

Οι Αιγύ­πτιοι αρχαιο­λό­γοι παρου­σί­α­σαν τον φαρα­ω­νι­κό τάφο, όπου βρί­σκο­νταν 50 μού­μιες στη Μίνια, νότια του Καΐρου.

Μετα­ξύ των μου­μιών, «οι 12 ήταν παι­διών, έξι ζώων κι οι υπό­λοι­πες ενή­λι­κων ανδρών και γυναι­κών» διευ­κρί­νι­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Ράμι Ράσμι, μέλος της ομά­δας των αρχαιο­λό­γων, που ξεκί­νη­σε το έργο της τον Φεβρουά­ριο του 2018.

«Βρή­κα­με 2 τάφους βάθους εννέα μέτρων, που περιεί­χαν περισ­σό­τε­ρους από έξι θαλά­μους» ανέ­φε­ρε στο AFP ο Μοχά­μεντ Ράγκαμπ, που συμ­με­τέ­χει στις έρευ­νες, οι οποί­ες συνεχίζονται.

Η ταυ­τό­τη­τα των μου­μιών δεν είναι γνω­στή, όπως δήλω­σε ο Μου­στα­φά Ουα­ζί­ρι, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Αρχαιοτήτων.

«Δεν βρή­κα­με ονό­μα­τα γραμ­μέ­να σε ιερο­γλυ­φι­κά» είπε, προ­σθέ­το­ντας ότι είναι προ­φα­νές από τη μέθο­δο μου­μιο­ποί­η­σης ότι τα πρό­σω­πα που είχαν ταφεί εκεί είχαν σε κάποιο βαθ­μό σημα­ντι­κές ή περί­ο­πτες θέσεις.

Επι­σκέ­πτες, μετα­ξύ αυτών πρε­σβευ­τές από αρκε­τές χώρες, παρα­βρέ­θη­καν στον χώρο, όπου οι 40 από τις μού­μιες εκτί­θε­ντο κατά τη διάρ­κεια της τελε­τής ανακοινώσεων.

Ορι­σμέ­νες από τις μού­μιες βρέ­θη­καν τυλιγ­μέ­νες σε λινό ύφα­σμα, ενώ άλλες βρί­σκο­νταν σε πέτρι­να φέρε­τρα ή ξύλι­νες σαρκοφάγους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο