Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μούφα» και τα «δωρεάν» χειρουργεία, ενώ ακονίζουν τα νύχια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες

Με την κυβέρ­νη­ση να βγαί­νει στη γύρα από νοσο­κο­μείο σε νοσο­κο­μείο για να προ­πα­γαν­δί­σει τα επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία, και με διοι­κή­σεις από τη μια να «ψαρεύ­ουν» πελά­τες και από την άλλη να εκβιά­ζουν υγειο­νο­μι­κούς για να εντα­χθούν στο επαί­σχυ­ντο πρό­γραμ­μα, «μού­φα» απο­δει­κνύ­ο­νται και οι 50.000 επεμ­βά­σεις που υπο­τί­θε­ται ότι ήταν «προ­σφο­ρά — δωρεάν».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση έλε­γε πως τα πρώ­τα 50.000 απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία θα ήταν «δωρε­άν», με χρή­μα­τα από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, προ­κει­μέ­νου να «τρέ­ξει» αυτή η αντι­δρα­στι­κή τομή στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Τελι­κά όμως δεν ισχύ­ει ούτε αυτό το «τυρά­κι», καθώς με νεό­τε­ρες δηλώ­σεις ο υπουρ­γός Υγεί­ας λέει ότι δεν έχει εξα­σφα­λι­στεί το σχε­τι­κό κον­δύ­λι. Όπως έλε­γε και ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Μ. Θεμι­στο­κλέ­ους, οι σχε­τι­κές «δωρε­άν πρά­ξεις» θα ξεκι­νή­σουν «εντός Μαΐ­ου» και θα αφο­ρούν «άτο­μα τα οποία βρί­σκο­νται σε ανα­μο­νή περισ­σό­τε­ρο από 4 μήνες».

Στο μετα­ξύ, τα νύχια τους ακο­νί­ζουν κάθε λογής «κορά­κια» με αφορ­μή τη θεσμο­θέ­τη­ση των πλη­ρω­μών στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, αφού — όπως απο­κά­λυ­ψε ο ίδιος ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης — υπάρ­χει αυξη­μέ­νο ενδια­φέ­ρον ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών για να εντά­ξουν στην «αγο­ρά» πακέ­τα που θα καλύ­πτουν τέτοιες ιατρι­κές πρά­ξεις. Όπως δήλω­σε, μάλι­στα, συνα­ντή­θη­κε με εκπρο­σώ­πους ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών που μυρί­στη­καν «ψητό» και «σχε­τι­κά σύντο­μα θα βγουν προ­γράμ­μα­τα που θα καλύ­πτουν τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία». Δηλα­δή οι ασθε­νείς που έχουν πλη­ρώ­σει για την υγεία τους μέσα από τη φορο­λο­γία, τις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές και τα κάθε λογής χαρά­τσια, τώρα καλού­νται να ξανα­πλη­ρώ­σουν για τις χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, ενώ θα τους φορ­τώ­νο­νται και οι ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες με τα σχε­τι­κά πακέτα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο