Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπάιντεν-Λούλα: Συγχαρητήρια και δεσμεύσεις για… συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών

Από τους πρώ­τους που έσπευ­σαν να συγ­χα­ρούν το νεο­ε­κλε­γέ­ντα Βρα­ζι­λιά­νο πρό­ε­δρο Λού­λα ντα Σίλ­βα ήταν ο Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος σημεί­ω­σε ότι «αδη­μο­νεί να συνερ­γα­στεί μαζί του και να συνε­χί­σουν την συνερ­γα­σία μετα­ξύ των δύο χωρών».

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ δεν έμει­νε στο συγ­χα­ρη­τή­ριο τηλε­γρά­φη­μα, αλλά τη Δευ­τέ­ρα οι δύο άνδρες συνο­μί­λη­σαν και τηλε­φω­νι­κά. Σύμ­φω­να με το δελ­τίο Τύπου του Λευ­κού Οίκου, ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Λού­λα και ο Μπάι­ντεν «συζή­τη­σαν για τους ισχυ­ρούς δεσμούς φιλί­ας μετα­ξύ των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και της Βρα­ζι­λί­ας, δεσμευό­με­νοι να συνε­χί­σουν να εργά­ζο­νται από κοι­νού προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν κοι­νές προκλήσεις».

Αντί­στοι­χο ζήλο να συνερ­γα­στούν με τον Λού­λα ντα Σίλ­βα έδει­ξαν και οι ηγέ­τες της Ε.Ε., όπως ο Μακρόν και η Ούρ­σου­λα Φον ντεν Λάιεν, αλλά και ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

Κατά τα λοι­πά ο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νος σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Λού­λα θα… «εξαν­θρω­πί­σει» την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα την οποία (και με δική του ευθύ­νη) βιώ­νει εδώ και δεκα­ε­τί­ες η εργα­τι­κή τάξη και ο λαός της Βραζιλίας…

Εκλο­γές στη Βρα­ζι­λία: Η αμαρ­τω­λή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία επι­στρέ­φει — Του Νίκου Μόττα

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο