Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπάιντεν: Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στην Ουκρανία πρέπει να την εγκαταλείψουν «τώρα»

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν κάλε­σε χθες Πέμ­πτη τους αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες που βρί­σκο­νται στην Ουκρα­νία να την εγκα­τα­λεί­ψουν άμε­σα, λόγω του ενδε­χο­μέ­νου να γίνει ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή, προει­δο­ποιώ­ντας πως η κατά­στα­ση μπο­ρεί να «γίνει παλα­βή πολύ γρήγορα».

«Οι αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες πρέ­πει να φύγουν, πρέ­πει να φύγουν τώρα. Έχου­με μπρο­στά μας έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους στρα­τούς του κόσμου», τόνι­σε ο κ. Μπάι­ντεν κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NBC, ανα­φε­ρό­με­νος στον ρωσι­κό στρατό.

«Πρό­κει­ται για πολύ δια­φο­ρε­τι­κή κατά­στα­ση και τα πράγ­μα­τα μπο­ρεί να γίνουν παλα­βά πολύ γρή­γο­ρα», πρόσθεσε.

Ακό­μη, ο αρχη­γός του κρά­τους είπε πως δεν θα ανέ­πτυσ­σε τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό στο πεδίο στην Ουκρα­νία, για να επι­χει­ρή­σει ή για να απο­μα­κρύ­νει Αμε­ρι­κα­νούς, εάν γινό­ταν η υπο­τι­θέ­με­νη ρωσι­κή εισβολή.

Αυτό θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει «παγκό­σμιο πόλε­μο. Αν οι Αμε­ρι­κα­νοί και οι Ρώσοι άρχι­ζαν να ρίχνουν οι μεν στους δε, θα βρι­σκό­μα­σταν σε πολύ δια­φο­ρε­τι­κό κόσμο», εξή­γη­σε ο Τζο Μπάιντεν.

«Αυτό που ελπί­ζω είναι πως αν (…) (σ.σ. ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν) κάνει τον παρα­λο­γι­σμό να εισβά­λει, θα δεί­ξει την ευφυ­ΐα να μην κάνει κάτι που θα είχε αρνη­τι­κό αντί­κτυ­πο στους αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες», πρό­σθε­σε ο αμε­ρι­κα­νός πρόεδρος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο