Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπάιντεν: Ο Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

Κλι­μα­κώ­νε­ται ο «πόλε­μος» ΗΠΑ — Ρωσί­ας που εξε­λίσ­σε­ται στο παρα­σκή­νιο των πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ουκρα­νία. Η Ουά­σιγ­κτον ταυ­τό­χρο­να με τις προ­σπά­θειες να δημιουρ­γή­σει αντι­ρω­σι­κό μέτω­πο στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού τους και τη στρα­τιω­τι­κή ενί­σχυ­ση στα σύνο­ρα με τη Ρωσία, χρη­σι­μο­ποιεί όλο και πιο εμπρη­στι­κή ρητο­ρι­κή ανα­φε­ρό­με­νη στον Πούτιν.

Αφού πρώ­τα ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν χαρα­κτή­ρι­σε τον Πού­τιν «χασά­πη», αργό­τε­ρα δήλω­σε ότι ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δεν μπο­ρεί να παρα­μεί­νει στην εξουσία.

«Θα έχου­με ένα δια­φο­ρε­τι­κό μέλ­λον, ένα λαμπρό­τε­ρο μέλ­λον, ριζω­μέ­νο στη δημο­κρα­τία και τις αρχές, την ελπί­δα και το φως, την ευπρέ­πεια και την αξιο­πρέ­πεια, την ελευ­θε­ρία, τις δυνα­τό­τη­τες. Για όνο­μα του Θεού, αυτός ο άνθρω­πος δεν μπο­ρεί να παρα­μεί­νει στην εξου­σία», είπε ο Μπάι­ντεν ενώ­πιον ενός πλή­θους στη Βαρσοβία.

«Αυτός ο πόλε­μος απο­τε­λεί ήδη μια στρα­τη­γι­κή απο­τυ­χία για τη Ρωσία», συμπλή­ρω­σε ο Μπάι­ντεν. Επι­πλέ­ον, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος απευ­θύν­θη­κε προς τους Ρώσους, για να τους πει ότι «ο ρωσι­κός λαός δεν είναι εχθρός μας».

Ακο­λού­θη­σε διευ­κρί­νι­ση τακτι­κής από αξιω­μα­τού­χο του Λευ­κού Οίκου ότι ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν δεν κάλε­σε για αλλα­γή καθε­στώ­τος στη Ρωσία, όταν είπε σήμε­ρα ότι ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν «δεν μπο­ρεί να παρα­μεί­νει στην εξουσία».

«Αυτό που ήθε­λε να πει ο πρό­ε­δρος ήταν ότι δεν μπο­ρεί να επι­τρα­πεί στον Πού­τιν να ασκεί εξου­σία στους γεί­το­νές του ή στην περιο­χή. Δεν συζη­τού­σε για την εξου­σία του Πού­τιν στη Ρωσία ούτε για αλλα­γή καθε­στώ­τος», επι­σή­μα­νε ο αξιω­μα­τού­χος, μετά την ομι­λία Μπάι­ντεν στη Βαρσοβία.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντ, Πεσκόφ, αντέ­δρα­σε ψύχραι­μα στα λεγό­με­να Μπάι­ντεν για αλλα­γή εξου­σί­ας στη Ρωσία ανα­φέ­ρο­ντας: «Αυτό δεν πρέ­πει να το απο­φα­σί­σει ο κ. Μπάι­ντεν. Θα πρέ­πει να είναι επι­λο­γή του λαού της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο