Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπάιντεν προς Κίνα: Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση εισβολής

Οι ΗΠΑ θα υπε­ρα­σπι­στούν στρα­τιω­τι­κά την Ταϊ­βάν, αν το Πεκί­νο εισβά­λει στην αυτό­νο­μη νήσο, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα από το Τόκιο ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν, σημειώ­νο­ντας ότι η Κίνα “φλερ­τά­ρει με τον κίνδυνο”.

“Αυτή είναι η δέσμευ­ση που έχου­με ανα­λά­βει”, σημεί­ω­σε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος όταν ρωτή­θη­κε αν οι ΗΠΑ θα επέμ­βουν στρα­τιω­τι­κά κατά μιας κινε­ζι­κής από­πει­ρας κατά­λη­ψης δια της βίας αυτού του εδάφους.

“Συμ­φω­νή­σα­με με την πολι­τι­κή της μίας Κίνας, το υπο­γρά­ψα­με (…) αλλά η ιδέα ότι (η Ταϊ­βάν) θα μπο­ρού­σε να κατα­λη­φθεί δια της βίας απλώς δεν είναι αρμό­ζου­σα”, πρό­σθε­σε.

Οι Κινέ­ζοι “φλερ­τά­ρουν ήδη με τον κίν­δυ­νο αυτή την στιγ­μή πετώ­ντας τόσο κοντά (στην Ταϊ­βάν) και με όλους τους ελιγ­μούς που επι­χει­ρούν”, σημεί­ω­σε.

Η Ιαπω­νία και οι ΗΠΑ “θα παρα­κο­λου­θούν τις πρό­σφα­τες δρα­στη­ριό­τη­τες του κινε­ζι­κού ναυ­τι­κού, όπως και τις κινή­σεις που σχε­τί­ζο­νται με κοι­νές ασκή­σεις της Κίνας και της Ρωσί­ας”, δήλω­σε παράλ­λη­λα ο Ιάπω­νας πρω­θυ­πουρ­γός Φού­μιο Κισί­ντα μετά την συνά­ντη­ση που είχε με τον Αμε­ρι­κα­νό πρόεδρο.

“Αντι­τι­θέ­με­θα σθε­να­ρά στις από­πει­ρες αλλα­γής του στά­τους κβο δια της βίας στην Ανα­το­λι­κή Σινι­κή Θάλασ­σα και στην Νότια Σινι­κή Θάλασ­σα”, σημεί­ω­σε ο Κισί­ντα κατά την κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε με τον Μπάιντεν.

“Επι­πλέ­ον, συμ­φω­νή­σα­με να ασχο­λη­θού­με από κοι­νού με διά­φο­ρα ζητή­μα­τα που συν­δέ­ο­νται με την Κίνα, μετα­ξύ των οποί­ων αυτό των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των”, πρό­σθε­σε ο Κισίντα.

Ανα­φε­ρό­με­νος στη Ρωσία, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος δήλω­σε επί­σης κατά την ίδια συνέ­ντευ­ξη Τύπου ότι “οφεί­λει να πλη­ρώ­σει ένα τίμη­μα μακρο­πρό­θε­σμα” για “την βαρ­βα­ρό­τη­τά της στην Ουκρα­νία” με τις κυρώ­σεις από τις ΗΠΑ και τους συμ­μά­χους τους.

“Δεν πρό­κει­ται μόνον για την Ουκρα­νία”, συνέ­χι­σε. Αν “οι κυρώ­σεις δεν δια­τη­ρού­νταν από πολ­λές από­ψεις, τότε τι μήνυ­μα θα έστελ­νε αυτό στην Κίνα για το κόστος μιας από­πει­ρας κατά­λη­ψης της Ταϊ­βάν δια της βίας;”, διερωτήθηκε.

Σημειώ­νο­ντας ότι ανα­μέ­νει πως μια εισβο­λή αυτού του είδους “δεν θα γίνει”, ο Μπάι­ντεν σημεί­ω­σε ωστό­σο ότι αυτό θα εξαρ­τη­θεί “από την έντα­ση με την οποία ο κόσμος θα κάνει” την Κίνα “να κατα­λά­βει” το τίμη­μα που θα χρεια­στεί να πλη­ρώ­σει σε περί­πτω­ση εισβολής.

Ωστό­σο ο Μπάι­ντεν σημεί­ω­σε παράλ­λη­λα ότι εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο άρσης δασμο­λο­γι­κών φραγ­μών για την Κίνα, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι αυτοί δεν επι­βλή­θη­καν από την κυβέρ­νη­σή του.

“Εμείς δεν επι­βά­λα­με αυτούς τους δασμο­λο­γι­κούς φραγ­μούς”, δήλω­σε όταν ρωτή­θη­κε από δημο­σιο­γρά­φους για την πιθα­νό­τη­τα άρσης τους, προ­σθέ­το­ντας ότι αυτή τελεί “υπό μελέτη”.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο