Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 70 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία (ΦΩΤΟ)

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της πυρ­κα­γιάς που ξέσπα­σε σε πολυ­κα­τοι­κία σε συνοι­κία της παλιάς πόλης της Ντά­κας συνε­χί­ζει να αυξά­νε­ται δρα­μα­τι­κά: πλέ­ον έφθα­σε τους 70 νεκρούς, δήλω­σε αξιω­μα­τι­κός του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος, που προει­δο­ποί­η­σε πως μπο­ρεί να ανέ­βει κι άλλο, καθώς οι έρευ­νες στα κατε­στραμ­μέ­να κτί­ρια δεν έχουν ολο­κλη­ρω­θεί ακόμη.

Οι φονι­κές πυρ­κα­γιές σε κτί­ρια δεν είναι ασυ­νή­θι­στες στο φτω­χό Μπαν­γκλα­ντές, εν μέρει λόγω της χαλα­ρής εφαρ­μο­γής των κανο­νι­σμών πυρα­σφά­λειας. Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι έχουν χαθεί σε πυρ­κα­γιές τα τελευ­ταία χρόνια.

«Μέχρι στιγ­μής, έχουν ανα­συρ­θεί 70 πτώ­μα­τα. Ο αριθ­μός μπο­ρεί να αυξη­θεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, καθώς η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται», δήλω­σε ο Τζουλ­φι­κάρ Ραχ­μάν, αξιω­μα­τι­κός του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος και στέ­λε­χος της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Μπαν­γκλα­ντές, στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόιτερς.

Η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε σε πεντα­ώ­ρο­φο κτί­ριο το βρά­δυ της Τετάρ­της και εξα­πλώ­θη­κε σε άλλα τέσ­σε­ρα στη συνοι­κία Τσόκ­μπα­ζαρ της παλιάς πόλης, που είχε ανε­γερ­θεί πριν από 300 και πλέ­ον χρόνια.

Σύμ­φω­να με τον Ραχ­μάν, άλλοι 50 άνθρω­ποι δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μεία, αρκε­τοί σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση. Εκα­το­ντά­δες πολί­τες έσπευ­σαν στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο της Ντά­κας για να ανα­ζη­τή­σουν συγ­γε­νείς τους που αγνο­ού­νται, ανέ­φε­ραν αυτό­πτες μάρτυρες.

Περί­που 200 πυρο­σβέ­στες έδω­σαν μάχη για πάνω από πέντε ώρες για να θέσουν υπό έλεγ­χο τη φωτιά. Επι­σή­μα­ναν σε δημο­σιο­γρά­φους ότι στο κτί­ριο όπου ξέσπα­σε η πυρ­κα­γιά στε­γα­ζό­ταν μια απο­θή­κη πλα­στι­κών και υπήρ­χαν εύφλε­κτα είδη.

Η πυρ­κα­γιά κατά τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ξέσπα­σε όταν εξερ­ρά­γη δεξα­με­νή αερί­ου κι εξα­πλώ­θη­κε στο υπό­λοι­πο κτίριο.

Ο Ραχ­μάν ωστό­σο επι­σή­μα­νε πως τα αίτια της τρα­γω­δί­ας ακό­μη ερευνώνται.

Δεκά­δες άνθρω­ποι παγι­δεύ­τη­καν, χωρίς να μπο­ρούν να δια­φύ­γουν από τους στε­νούς δρό­μους όπου επι­κρα­τού­σε από­λυ­τη κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση, με πολ­λά ρίκ­σο και αυτο­κί­νη­τα να αδυ­να­τούν να περά­σουν, καθώς τα χημι­κά, τα πλα­στι­κά και τα σπρέι που ήταν απο­θη­κευ­μέ­να στα κτί­ρια δυνά­μω­ναν κι εξά­πλω­ναν τις φλόγες.

«Άκου­σα μια μεγά­λη έκρη­ξη. Γύρι­σα και είδα να φλέ­γε­ται όλος ο δρό­μος, ο οποί­ος ήταν γεμά­τος με αυτο­κί­νη­τα και ρίκ­σο. Οι φλό­γες ήταν παντού», αφη­γή­θη­κε ο Χάτζι Άμπ­ντουλ Καντέρ, έμπο­ρος, το κατά­στη­μα το οποί­ου έγι­νε παρα­νά­λω­μα του πυρός καθώς μόλις το είχε κλεί­σει κι έφευ­γε. Τραυ­μα­τί­στη­κε και ο ίδιος, αν και όχι σοβαρά.

Παρό­μοια πυρ­κα­γιά, επί­σης σε πολυ­κα­τοι­κία όπου ήταν απο­θη­κευ­μέ­να χημι­κά προ­ϊ­ό­ντα, είχε στοι­χί­σει τη ζωή σε 120 ανθρώ­πους στην πρω­τεύ­ου­σα του Μπαν­γκλα­ντές το 2010.

Η κατάρ­ρευ­ση του Ράνα Πλά­ζα, πολυώ­ρο­φου κτι­ρί­ου όπου στε­γά­ζο­νταν αρκε­τές βιο­τε­χνί­ες, είχε στοι­χί­σει τη ζωή 1.100 και πλέ­ον εργα­ζο­μέ­νων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μεγά­λου αριθ­μού εργα­τριών, το 2013.

Ενώ το 2012, πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε σε βιο­μη­χα­νία ενδυ­μά­των είχε στοι­χί­σει τη ζωή σε 112 ανθρώπους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο