Μπακαλιάρος: από τους Βίκινγκς στο πιάτο μας

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Μπα­κα­λιά­ρος, τυπι­κό φρέ­σκο ​​ψάρι του Βόρειου Ατλα­ντι­κού _κυρίως, γνω­στός παντού _αγγλικά cod \ stockfish, ισλαν­δι­κά þorski, ισπα­νι­κά bacalao, πορ­το­γα­λι­κά bacalhau, ιτα­λι­κά merluzzo \ baccalà (οι έχουν δια­φο­ρε­τι­κό όνο­μα για τον φρέ­σκο και τον παστό) γαλ­λι­κά la morue, треска στα ρώσι­κα (Соленая треска ο παστός), γερ­μα­νι­κά Kabeljau κλπ. με τη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μπα­κα­λιά­ρος: από τους Βίκινγκς στο πιά­το μας.