Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπαρούφα του Κώστα Μπακογιάννη: «Ζούμε την 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης»

Με την διε­θνή πολι­τι­κή είπε να κατα­πια­στεί ο δήμαρ­χος του… «Μεγά­λου Περί­πα­του» και της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης συναυ­λί­ας των 17 λεπτών και 215.000 ευρώ Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, ευρι­σκό­με­νος στην Ιτα­λία για το Φόρουμ των Δημάρ­χων της Μεσογείου.

Σε συνέ­ντευ­ξη του στην εφη­με­ρί­δα «Λα Ρεπού­μπλι­κα» και ανα­φε­ρό­με­νος στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας ο Κ. Μπα­κο­γιάν­νης δήλω­σε ότι… «ζού­με την 11η Σεπτεμ­βρί­ου της Ευρώπης»!

«Εδώ και κάποιο και­ρό, οι δυνά­μεις του διχα­σμού και του αυταρ­χι­σμού προ­σπα­θούν να επι­βλη­θούν. Δεν μπο­ρού­με να επι­τρέ­ψου­με, όμως, να αμφι­σβη­τη­θούν τα ιδε­ώ­δη μας, τα ιδε­ώ­δη της δημο­κρα­τί­ας και της ανθρώ­πι­νης ελευ­θε­ρί­ας» σημεί­ω­σε ο δήμαρ­χος της Αθήνας.

Προ­φα­νώς ως θεμα­το­φύ­λα­κες των ιδε­ω­δών της «δημο­κρα­τί­ας» και της «ελευ­θε­ρί­ας» ο Κ. Μπα­κο­γιάν­νης εννο­εί το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, δηλα­δή τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δια­κρα­τι­κές ενώ­σεις που οφεί­λο­νται για σει­ρά αιμα­τη­ρών στρα­τιω­τι­κών επεμ­βά­σε­ων ανα τον κόσμο. Τα γνω­ρί­σα­με στη Γιου­γκο­σλα­βία, το Ιράκ, το Αφγα­νι­στάν, την Συρία, την Λιβύη και αλλού…

Η μεγά­λη μπα­ρού­φα όμως — κατά το «μεγά­λος περί­πα­τος» — ήταν αυτό για την «11η Σεπτεμ­βρί­ου της Ευρώ­πης» που εκστό­μι­σε ο πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων. Απο που κι’ ως που «11η Σεπτεμ­βρί­ου της Ευρώ­πης» ο ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κός σκυ­λο­καυ­γάς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία;

Αν οι τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες της 11η Σεπτεμ­βρί­ου το 2001 είχαν το στοι­χείο του «αιφ­νι­δια­σμού» και της έκπλη­ξης για την διε­θνή κοι­νό­τη­τα, η συνε­χής περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας από το ΝΑΤΟ οδη­γού­σαν με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια στην στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση που λαμ­βά­νει χώρα στην Ουκρανία.

Μόνο κάποιος που έχει πλή­ρη άγνοια από τις εξε­λί­ξεις στην διε­θνή πολι­τι­κή, ή κάποιος που συνει­δη­τά προ­πα­γαν­δί­ζει υπέρ του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, θα μπο­ρού­σε να κάνει τέτοιον συσχε­τι­σμό. Και μπο­ρού­με να υπο­θέ­σου­με ότι- μάλ­λον- ο Κ. Μπα­κο­γιάν­νης δεν ανή­κει στην πρώ­τη κατηγορία…

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο