Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, από τους κορυφαίους δημιουργούς του παγκόσμιου Σινεμά

Στις 26 Νοεμ­βρί­ου 2018, σε ηλι­κία 77 ετών, πέθα­νε ο μεγά­λος Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι. Ο Μπερ­το­λού­τσι γεν­νή­θη­κε στις 16 Μάρ­τη 1941 στην Πάρ­μα της Ιτα­λί­ας, σε μια οικο­γέ­νεια μέσα στα Γράμ­μα­τα και τις Τέχνες. Πατέ­ρας του ήταν ο γνω­στός Ιτα­λός ποι­η­τής Ατί­λιο Μπερ­το­λού­τσι . Ο ίδιος ο Μπερ­νάρ­ντο θέλει να ακο­λου­θή­σει τα βήμα­τά του και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι, από τους κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς του παγκό­σμιου Σινε­μά.