Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραδοχή Μπλίνκεν: Το 100% του πληθυσμού στη Γάζα υποφέρει από «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια»

Το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού της Γάζας υπο­φέ­ρει από “οξεία επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια”, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν, επι­κα­λού­με­νος στοι­χεία του ΟΗΕ, σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε στη Μανί­λα, όπου πραγ­μα­το­ποιεί επί­ση­μη επίσκεψη.

“Σύμ­φω­να με το πιο ανα­γνω­ρι­σμέ­νο μέτρο (που υπάρ­χει) για το ζήτη­μα αυτό, το 100% του πλη­θυ­σμού της Γάζας βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση οξεί­ας επι­σι­τι­στι­κής ανα­σφά­λειας. Είναι η πρώ­τη φορά που ένας ολό­κλη­ρος πλη­θυ­σμός κατα­τάσ­σε­ται με αυτόν τον τρό­πο”, δήλω­σε ο Μπλίν­κεν, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι είναι επεί­γον να δρο­μο­λο­γη­θεί περισ­σό­τε­ρη ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στον παλαι­στι­νια­κό θύλακα.

Παρα­δο­χή υπό την πίε­ση της παγκό­σμιας κοι­νής γνώ­μης και υπο­κρι­τι­κή δεδο­μέ­νου ότι οι ΗΠΑ είναι ο στε­νό­τε­ρος σύμ­μα­χος του Ισρα­ήλ,  το οποίο ακό­μη και σήμε­ρα στη­ρί­ζουν στον πόλε­μο αφα­νι­σμού των Παλαι­στι­νί­ων και το τρο­φο­δο­τούν με όπλα.

Οι υπη­ρε­σί­ες του ΟΗΕ που ειδι­κεύ­ο­νται στο θέμα αυτό προει­δο­ποί­η­σαν χθες, Δευ­τέ­ρα, ότι πάνω από 1,1 εκα­τομ­μύ­ριο κάτοι­κοι της Γάζας, ήτοι ο μισός πλη­θυ­σμός της, βρί­σκο­νται ήδη αντι­μέ­τω­ποι με “κατα­στρο­φι­κή κατά­στα­ση πεί­νας”, που πλη­σιά­ζει τον λιμό, “ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ” από τον οργανισμό.

“Χωρίς αλλα­γές στην πρό­σβα­ση σε ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, η πεί­να κατα­φτά­νει” στο βόρειο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, επι­βε­βαί­ω­σε στο AFP η ανα­πλη­ρώ­τρια γενι­κή διευ­θύ­ντρια του Οργα­νι­σμού Τρο­φί­μων και Γεωρ­γί­ας του ΟΗΕ (FAO) Μπεθ Μπέσντολ.

“Είναι πιθα­νόν να είναι ήδη ανε­ξέ­λεγ­κτη στον Βορ­ρά, αλλά εξα­κο­λου­θού­με να μην είμα­στε σε θέση να το επα­λη­θεύ­σου­με”, λόγω της έλλει­ψης πρό­σβα­σης στα εδά­φη αυτά, διευκρίνισε.

Τα κρι­τή­ρια του IPC (Ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πλαί­σιο Κατά­τα­ξης Επι­σι­τι­στι­κής Ασφά­λειας) στα οποία στη­ρί­ζο­νται ο FAO και το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα (WFP) του ΟΗΕ για να δηλώ­σουν ότι υπάρ­χει λιμός, δεν πλη­ρού­νται τεχνι­κά, αλλά ήδη “κάτοι­κοι της Γάζας πεθαί­νουν από την πεί­να”, δήλω­σε παράλ­λη­λα η διευ­θύ­ντρια του WFP Σίντι Μακέιν.

Ο Μπλίν­κεν θα επι­σκε­φθεί αυτήν την εβδο­μά­δα την Σαου­δι­κή Αρα­βία και την Αίγυ­πτο για να έχει συνο­μι­λί­ες σχε­τι­κά με τις προ­σπά­θειες που απο­σκο­πούν στην επί­τευ­ξη εκε­χει­ρί­ας στη Γάζα και στην επι­τά­χυν­ση της μετα­φο­ράς ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών σημεί­ω­σε κατά την συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα στη Μανί­λα, ότι η επί­σκε­ψή του αυτή έχει δια­φό­ρους σκο­πούς, μετα­ξύ των οποί­ων η επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας εκε­χει­ρί­ας ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τη Χαμάς και την εξα­σφά­λι­ση της απε­λευ­θέ­ρω­σης ομήρων.

Η επί­σκε­ψη γίνε­ται “για να συζη­τη­θεί η σωστή αρχι­τε­κτο­νι­κή για μια διαρ­κή περι­φε­ρεια­κή ειρή­νη”, σημεί­ω­σε επί­σης ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ κατά τη συνέ­ντευ­ξή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο