Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μπλόκαρε» στη Γερουσία των ΗΠΑ το νέο στρατιωτικό πακέτο προς το Κίεβο

Η Γερου­σία των ΗΠΑ μπλό­κα­ρε χθες Τετάρ­τη την έναρ­ξη της συζή­τη­σης για το πακέ­το βοή­θειας σε Ουκρα­νία και Ισρα­ήλ που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν, εξέ­λι­ξη που επι­βε­βαιώ­νει την όξυν­ση της ενδο­α­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης στη χώρα, σχε­τι­κά με τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των στρα­τιω­τι­κών και δημο­σιο­νο­μι­κών ανα­γκών του Κιέ­βου στο φόντο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Το νομο­σχέ­διο, συνο­λι­κού ύψους 110,5 δισ. δολα­ρί­ων προ­βλέ­πει περί­που 60 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε στρα­τιω­τι­κή και οικο­νο­μι­κή βοή­θεια για την Ουκρα­νία, καθώς και βοή­θεια στο Ισρα­ήλ και στην Ταϊβάν.

Το νομο­σχέ­διο έλα­βε 49 ψήφους υπέρ και 51 κατά, καθώς το κατα­ψή­φι­σαν οι 49 Ρεπου­μπλι­κά­νοι γερου­σια­στές αλλά και ο Μπέρ­νι Σάντερς, που έχει εκλε­γεί ως ανε­ξάρ­τη­τος, αλλά συχνά ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με τους Δημο­κρα­τι­κούς. Ο Σάντερς προ­έ­βα­λε αντιρ­ρή­σεις στην άνευ όρων στή­ρι­ξη στο Ισρα­ήλ. Κατά του νομο­σχε­δί­ου ψήφι­σε τελι­κά και ο αρχη­γός των Δημο­κρα­τι­κών, Τσακ Σού­μερ, σε μία κίνη­ση τακτι­κής, ώστε να μπο­ρέ­σει να το επα­να­φέ­ρει προς ψήφι­ση το επό­με­νο διά­στη­μα, όπως ισχυρίστηκε.

Για να περά­σει το νομο­σχέ­διο χρειά­ζο­νταν 60 ψήφοι. Οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι και στα δύο σώμα­τα του Κογκρέ­σου έχουν ζητή­σει σκλή­ρυν­ση της αντι­με­τα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής, σε αντάλ­λαγ­μα για την υπο­στή­ρι­ξή τους στη συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης της Ουκρα­νί­ας και είπαν ότι το νομο­σχέ­διο δεν αντα­πο­κρί­θη­κε στις απαι­τή­σεις τους.

Σχο­λιά­ζο­ντας το απο­τέ­λε­σμα της ψηφο­φο­ρί­ας, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν δήλω­σε ότι η έγκρι­ση του πακέ­του «δεν μπο­ρεί να περι­μέ­νει» και πρό­σθε­σε ότι «δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με τον Πού­τιν να κερ­δί­σει». Κατη­γό­ρη­σε τους «ακραί­ους» Ρεπου­μπλι­κά­νους ότι «παί­ζουν παι­χνί­δια» με το πακέ­το εκβιά­ζο­ντας για σκλη­ρό­τε­ρη μετα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή, ωστό­σο στη συνέ­χεια δήλω­σε πρό­θυ­μος να κάνει «σημα­ντι­κούς συμ­βι­βα­σμούς στα σύνορα».

Όλα δεί­χνουν ότι το Κογκρέ­σο δεν θα κατα­φέ­ρει να εγκρί­νει νέα βοή­θεια προς την Ουκρα­νία έως τα τέλη του έτους, καθώς ακό­μη και αν περά­σει από τη Γερου­σία, θα χρεια­στεί η έγκρι­σή του από τη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων, όπου οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι δια­θέ­τουν καθα­ρή πλειοψηφία.

Πριν την ψηφο­φο­ρία είχε συνε­δριά­σει η αρμό­δια επι­τρο­πή όπου επρό­κει­το να μιλή­σει ο Ζελέν­σκι, η συμ­με­το­χή του οποί­ου ακυ­ρώ­θη­κε την τελευ­ταία στιγμή.

Πλέ­ον, η κυβέρ­νη­ση του Κιέ­βου βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με σοβα­ρή έλλει­ψη χρη­μά­των, καθώς τα κεφά­λαιά της θα εξα­ντλη­θούν εντε­λώς μετά τον Δεκέμ­βρη, όπως είχε δηλώ­σει ανώ­νυ­μα σύμ­βου­λος του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Β. Ζελέν­σκι στην ηλε­κτρο­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Politico».

Πηγή: NBC, «Euronews» μέσω 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο