Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπλόκο Ε65: Λύσεις τώρα αλλιώς η Αθήνα είναι κοντά» διαδήλωσαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα

«Λύσεις τώρα αλλιώς η Αθή­να είναι κοντά» δια­δή­λω­σαν το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας 12 Φλε­βά­ρη με τρα­κτέρ και αγρο­τι­κά οχή­μα­τα στα Φάρ­σα­λα, οι αγρό­τες του μπλό­κου Ε65 της Καρ­δί­τσας και αγρό­τες των Φαρσάλων.

Περί­που 100 τρα­κτέρ έκα­ναν δυνα­μι­κή είσο­δο στην πόλη δια­σχί­ζο­ντας τον κεντρι­κό δρό­μο έως την πλα­τεία όπου τους περί­με­ναν φορείς της πόλης.

Στην πλα­τεία των Φαρ­σά­λων οι αγρό­τες και οι κτη­νο­τρό­φοι έρι­ξαν γάλα και ζωο­τρο­φές δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για κόστος παρα­γω­γής σε πετρέ­λαιο, ρεύ­μα και αγροεφόδια.

Διεκ­δί­κη­σαν ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των και έστει­λαν μηνύ­μα­τα στην κυβέρ­νη­ση ενό­ψει της συνά­ντη­σης με τον πρω­θυ­πουρ­γό την Τρί­τη 13 Φλεβάρη.

Αφο­ρο­λό­γη­το αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο, 7 λεπτά την κιλο­βα­τώ­ρα στο ρεύ­μα, 100% απο­ζη­μιώ­σεις από τον ΕΛΓΑ και να μην εφαρ­μο­στεί η ΚΑΠ, είναι τα αιτή­μα­τα που ακού­στη­καν και στα Φάρ­σα­λα και ενώ­νουν τα δεκά­δες μπλό­κα σε όλη τη χώρα.

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο