Μπλόκο Κοκκινιάς — Διαμάντω Κουμπάκη, η ΕΛΑΣίτισσα της Κοκκινιάς

Α. Κοκ­κι­νιά, εσύ κονά­κι της κυνη­γη­μέ­νης πάντο­τε Δημο­κρα­τί­ας οι πόρ­τες σου και οι στέ­γες σου όλες γαζω­μέ­νες απ΄το ντου­φε­κί­δι στην κεφα­λή σου πάντα μαύ­ρο το τσε­μπέ­ρι και στη μέση σου το κόκ­κι­νο ζωνά­ρι (Γιάν­νης Ρίτσος) Ήταν χιλιά­δες γυναί­κες… Έκρυ­ψαν τους κυνη­γη­μέ­νους αγω­νι­στές. Στέ­γα­σαν συνε­δριά­σεις του ΕΑΜ. Μοί­ρα­σαν προ­κη­ρύ­ξεις. Έστει­λαν αντα­πο­κρί­σεις στην Πει­ραιώ­τι­κη «Φωνή της Γυναί­κας». Κατέ­βη­καν στις δια­δη­λώ­σεις … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μπλό­κο Κοκ­κι­νιάς — Δια­μά­ντω Κου­μπά­κη, η ΕΛΑ­Σί­τισ­σα της Κοκ­κι­νιάς.