Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπογδάνος: Άθλια διαδικτυακή επίθεση του βουλευτή της ΝΔ σε δημοσιογράφο του «Αθήνα 9,84»

Δρι­μύ­τα­τη επί­θε­ση στη δημο­σιο­γρά­φο του ραδιο­σταθ­μού «Αθή­να 9,84» Ελευ­θε­ρία Κου­μά­ντου, επει­δή τόλ­μη­σε να ονο­μά­σει τους φασί­στες με το όνο­μά τους, εξα­πέ­λυ­σε μέσω του Twitter ο γνω­στός και μη εξαι­ρε­τέ­ος βου­λευ­τής της ΝΔ Κων/νος Μπο­γδά­νος, καλώ­ντας μάλι­στα την διοί­κη­ση του σταθ­μού να απα­ντή­σει εάν υιο­θε­τεί το ρεπορ­τάζ και απει­λώ­ντας ότι θα παρα­βρε­θεί στο επό­με­νο δημο­τι­κό συμβούλιο.

Η «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, δια του εκπρο­σώ­που της Χρή­στου Σπυ­ρι­δά­κη εξέ­φρα­σε την υπο­στή­ρι­ξη της στο δικαί­ω­μα κάθε εργα­ζο­μέ­νου στα ΜΜΕ να ονο­μά­ζει τους φασί­στες “φασί­στες” και να μην περι­μέ­νει την έγκρι­ση κανε­νός “Μπο­γδά­νου”, για να ενη­με­ρώ­σει για τα αίσχη τους».

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μιλώ­ντας στο ΔΣ του ραδιο­σταθ­μού «Αθή­να 9,84», ο Χρ. Σπυ­ρι­δά­κης σημείωσε:

«Δεν πέφτου­με από τα σύν­νε­φα που είδα­με τον βου­λευ­τή της ΝΔ Κ. Μπο­γδά­νο μαζί με τον υπό­δι­κο ναζι­στή Ηλ. Κασι­διά­ρη να συμ­με­τέ­χει σε ξενο­φο­βι­κή συγκέ­ντρω­ση ολι­γο­με­λών ομά­δων ακρο­δε­ξιών στο κέντρο της Αθή­νας με τον μαν­δύα των  ”επι­τρο­πών κατοί­κων”  ασκώ­ντας το ”δικαί­ω­μα του στη δια­μαρ­τυ­ρία”, όπως είπε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, νομι­μο­ποιώ­ντας τις ενέρ­γειες των φασι­στών. Για μια ακό­μα φορά, οι υπε­ρα­σπι­στές της αντι­με­τα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ και των αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων, πάνε χέρι — χέρι με τους πατε­ντα­ρι­σμέ­νους φασί­στες, ενά­ντια στα θύμα­τα της ένο­χης πολι­τι­κής τους.

Δε φοβί­ζει κανέ­ναν ο βου­λευ­τής Μπο­γδά­νος με την σημε­ρι­νή θλι­βε­ρή προ­σπά­θεια του, που με λεο­ντα­ρι­σμούς μεσω twitter έσπευ­σε να δώσει για άλλη μια φορά δια­πι­στευ­τή­ρια της σχο­λής δημο­σιο­γρα­φί­ας που ο ίδιος υπη­ρε­τού­σε επί σει­ρά ετών, επι­τι­θέ­με­νος σε δημο­σιο­γρά­φο του Ρ/Σ Αθή­να 9.84 χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας ως ”από­λυ­τα ψευ­δές και απα­ρά­δε­κτα μερο­λη­πτι­κό” το ρεπορ­τάζ της δημο­σιο­γρά­φου Ελευ­θε­ριάς Κου­μά­ντου, καλώ­ντας την διοί­κη­ση του σταθ­μού να ”διευ­κρι­νί­σει κατά πόσον υιο­θε­τεί” το ρεπορ­τάζ, απει­λώ­ντας παράλ­λη­λα για παρου­σία (;) του στο Δημο­τι­κό συμβούλιο.

Οι μεθο­δεύ­σεις θα πέσουν στο κενό. Όσο κι αν θέλουν οι “Μπο­γδά­νοι” να προ­σαρ­μό­ζουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα μέτρα τους και να χρη­σι­μο­ποιούν ό,τι θεω­ρούν “δικά τους εργα­λεία” γι’ αυτό το σκο­πό, ο λαός της Αθή­νας, έχει πεί­ρα και γνώ­ση, γνω­ρί­ζει τι γίνε­ται στις γει­το­νιές του. Θα δυνα­μώ­σει την κοι­νή πάλη Ελλή­νων και μετα­να­στών εργα­τών ενά­ντια στο σύστη­μα που γεν­νά κρί­ση, πόλε­μο και προ­σφυ­γιά, για να δυνα­μώ­σει η φιλία ανά­με­σα στους λαούς, για να απο­μο­νω­θούν οι φασί­στες και η εγκλη­μα­τι­κή ιδε­ο­λο­γία τους που προ­κα­λεί την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση τους.

Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε αυτο­νό­η­τα το δικαί­ω­μα κάθε εργα­ζο­μέ­νου στα ΜΜΕ να ονο­μά­ζει τους φασί­στες “φασί­στες” και να μην περι­μέ­νει την έγκρι­ση κανε­νός “Μπο­γδά­νου”, για να ενη­με­ρώ­σει για τα αίσχη τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο