Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπολσονάρου: «Να ενεργείστε κάθε δεύτερη ημέρα» για να προστατεύσετε το περιβάλλον!!!

«Να ενερ­γεί­στε κάθε δεύ­τε­ρη ημέ­ρα»: αυτή τη λύση πρό­τει­νε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου για την προ­στα­σία του περιβάλλοντος.

Ο ακρο­δε­ξιός πρόεδρος,από τους γνω­στό­τε­ρους επι­κρι­τές των επι­στη­μο­νι­κών θεω­ριών για την ανθρώ­πι­νη εμπλο­κή στο φαι­νό­με­νο της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη, απά­ντη­σε με αυτήν τη φρά­ση στην ερώ­τη­ση που του έθε­σε δημο­σιο­γρά­φος, εάν είναι δυνα­τό να συμ­βι­βά­σει κανείς «την ανά­πτυ­ξη και την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος», αντα­πο­κρι­νό­με­νος ταυ­τό­χρο­να στην πρό­κλη­ση να τρα­φεί ένας ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρος παγκό­σμιος πληθυσμός.

«Αρκεί το να τρώ­τε λίγο λιγό­τε­ρο. Μου μιλά­τε για περι­βαλ­λο­ντι­κή ρύπαν­ση. Αρκεί να κάνε­τε κακά κάθε δεύ­τε­ρη ημέ­ρα, θα είναι καλύ­τε­ρο για όλον τον κόσμο» είπε με ειρω­νι­κό ύφος, εξερ­χό­με­νος από το προ­ε­δρι­κό μέγαρο.

Ο Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου έκα­νε κι ένα ακό­μη ερι­στι­κό σχόλιο.

«Όταν βλέ­που­με ότι ο παγκό­σμιος πλη­θυ­σμός αυξά­νε­ται κατά περισ­σό­τε­ρα από 70 εκα­τομ­μύ­ρια τον χρό­νο, χρειά­ζε­ται μια πολι­τι­κή οικο­γε­νεια­κού προ­γραμ­μα­τι­σμού» σημεί­ω­σε ο Βρα­ζι­λιά­νος πρό­ε­δρος, προ­τού σπεύ­σει να αρνη­θεί ότι ενθαρ­ρύ­νει «τον έλεγ­χο των γεννήσεων».

«Μην με κάνε­τε να το πω αυτό, στην αντί­θε­τη περί­πτω­ση (η εφη­με­ρί­δα) Folha de S.Paulo θα έχει τίτλο στο πρω­το­σέ­λι­δό της ότι συνι­στώ τον έλεγ­χο των γεν­νή­σε­ων» είπε, ανα­φε­ρό­με­νος σε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες εφη­με­ρί­δες της χώρας, που συχνά ασκεί κρι­τι­κή προς την πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

«Μπο­ρού­με να παρα­τη­ρή­σου­με ότι οι πιο καλ­λιερ­γη­μέ­νοι άνθρω­ποι έχουν λιγό­τε­ρα παι­διά. Εγώ είμαι εξαί­ρε­ση στον κανό­να, έχω πέντε» κατέληξε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο