Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπολσονάρο: «Εθνικός ήρωας» ο αρχιβασανιστής της βραζιλιάνικης δικτατορίας

Ο Βρα­ζι­λιά­νος ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο δήλω­σε χθες Πέμ­πτη ότι ένας αξιω­μα­τι­κός του στρα­τού, που είχε κατα­δι­κα­στεί για βασα­νι­στή­ρια κατά τη διάρ­κεια του καθε­στώ­τος της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας στη Βρα­ζι­λία (1964–1985), ήταν «εθνι­κός ήρωας».

Ο συνταγ­μα­τάρ­χης Κάρ­λος Αλμπέρ­το Ούστρα, που πέθα­νε το 2015, ήταν επι­κε­φα­λής της δια­βό­η­της βρα­ζι­λιά­νι­κης Υπη­ρε­σί­ας Ασφα­λεί­ας και Πλη­ρο­φο­ριών (DOI-CODI), η οποία πρω­το­στά­τη­σε στην κατα­στο­λή της βρα­ζι­λιά­νι­κης αρι­στε­ράς. Κατά τη διάρ­κεια της δίκης του, το 2008, πολ­λοί αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες κατέ­θε­σαν ότι επέ­βλε­πε προ­σω­πι­κά τους βασα­νι­σμούς υπό­πτων και αντιφρονούντων.

Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Αλή­θειας της Βρα­ζι­λί­ας κατέ­γρα­ψε 45 θανά­τους και εξα­φα­νί­σεις κατά τη διάρ­κεια της τετρα­ε­τούς θητεί­ας του Ούστρα στη διοί­κη­ση της ασφά­λειας του στρα­τιω­τι­κού καθε­στώ­τος, όπως και 502 υπο­θέ­σεις βασανισμών.

Όμως για τον Μπολ­σο­νά­ρου, ο Ούστρα «ήταν εθνι­κός ήρω­ας, ο οποί­ος απέ­τρε­ψε τον κίν­δυ­νο η Βρα­ζι­λία να περι­πέ­σει σε αυτό που θέλει η αρι­στε­ρά σήμε­ρα». Ο πρό­ε­δρος της λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης χώρας έκα­νε τη δήλω­ση αυτή πριν συνα­ντη­θεί με τη χήρα του θανό­ντος στρατιωτικού.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, ο Μπολ­σο­νά­ρου αντι­κα­τέ­στη­σε τα τέσ­σε­ρα από τα επτά μέλη μιας επι­τρο­πής επι­φορ­τι­σμέ­νης με τη διε­νέρ­γεια έρευ­νας για τους εξα­φα­νι­σθέ­ντες στα χέρια της δικτα­το­ρί­ας κατά τη διάρ­κεια του «βρώ­μι­κου πολέ­μου» ενα­ντί­ον ανταρ­τών και ακτι­βι­στών της βρα­ζι­λιά­νι­κης αρι­στε­ράς. Στη θέση τους, διό­ρι­σε αξιω­μα­τι­κούς του στρα­τού και μέλη ακρο­δε­ξιών κομμάτων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο