Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπομπ Ντίλαν: «Αρρώστησα βλέποντας το βίντεο της δολοφονίας Φλόιντ»

Ο θρυ­λι­κός μου­σι­κός Μπομπ Ντί­λαν είπε σε μια σπά­νια συνέ­ντευ­ξη που δημο­σιεύ­τη­κε σήμε­ρα στους New York Times ότι «αρρώ­στη­σε» βλέ­πο­ντας το βίντεο του θανά­του του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποί­ος πέθα­νε από ασφυ­ξία την 25η Μαΐ­ου που του προ­κά­λε­σε ένας λευ­κός αστυνομικός.

«Αρρώ­στη­σα που τον έβλε­πα να βασα­νί­ζε­ται έως θανά­του με αυτόν τον τρό­πο», σημεί­ω­σε ο μου­σι­κός στην πρώ­τη πραγ­μα­τι­κή συνέ­ντευ­ξή του από τότε που του απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Νόμπελ λογο­τε­χνί­ας το 2016.

«Αυτό ξεπερ­νά τη φρί­κη. Ας ελπί­σου­με ότι θα απο­νε­μη­θεί σύντο­μα δικαιο­σύ­νη για την οικο­γέ­νεια Φλόιντ και τη χώρα», συμπλήρωσε.

Στα 79 του χρό­νια, ο Ντί­λαν, τρα­γού­δια του οποί­ου όπως το “Hurricane” (1976) καταγ­γέλ­λουν την αστυ­νο­μι­κή βία ενα­ντί­ον των μαύ­ρων, ετοι­μά­ζε­ται να κυκλο­φο­ρή­σει την επό­με­νη Παρα­σκευή το πρώ­το του άλμπουμ με πρω­τό­τυ­πα τρα­γού­δια εδώ και 8 χρό­νια, το “Rough and Rowdy Days”.

Στα τέλη Μαρ­τί­ου, ενώ η παν­δη­μία σάρω­νε τις ΗΠΑ, ο Μπομπ Ντί­λαν κυκλο­φό­ρη­σε το πρώ­το του τρα­γού­δι εδώ και 8 χρό­νια, το “Murder Most Foul”, μια μπα­λά­ντα 17 λεπτών, που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη δολο­φο­νία του προ­έ­δρου Τζον Φ. Κένεντι.

Στη συνέ­ντευ­ξη που δημο­σιεύ­τη­κε σήμε­ρα, την οποία παρα­χώ­ρη­σε μέσω τηλε­φώ­νου από το σπί­τι του στο Μαλι­μπού της Καλι­φόρ­νια, ο δημιουρ­γός εμφα­νί­στη­κε απαι­σιό­δο­ξος για το μέλ­λον του κόσμου και τις επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας του νέου κορονοϊού.

«Η υπερ­βο­λι­κή έπαρ­ση μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε κατα­στρο­φι­κές κυρώ­σεις. Ίσως βρι­σκό­μα­στε στην παρα­μο­νή της ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής», τονισε.

Όπως, όμως, υπο­γράμ­μι­σε, δεν σκέ­φτε­ται τον θάνα­τό του.

«Σκέ­φτο­μαι τον θάνα­το της ανθρώ­πι­νης φυλής». «Κάθε ανθρώ­πι­νο ον, όσο ισχυ­ρό και δυνα­τό είναι, παρα­μέ­νει ευά­λω­το μπρο­στά στον θάνα­το. Το σκέ­φτο­μαι γενι­κά, όχι προσωπικά».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο