Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπουγάδα

«Αυτά που συζη­τά­με σήμε­ρα, σε λίγα χρό­νια θα φαί­νο­νται μακρι­νά και παρω­χη­μέ­να, αφού η τεχνο­λο­γία φέρ­νει στο φως ότι θα είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η τεχνη­τή μήτρα, μέσω της οποί­ας οι γονείς, ανε­ξαρ­τή­τως σεξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, θα παραγ­γέλ­νουν το παι­δί τους και θα συνε­χί­ζουν την υπό­λοι­πη ζωή τους εντε­λώς κανο­νι­κά». Με τέτοια …ξεσπά­σμα­τα «προ­ό­δου» επι­χει­ρη­μα­το­λο­γούν υπέρ του νομο­σχε­δί­ου για τον πολι­τι­κό γάμο και την τεκνο­θε­σία των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών βου­λευ­τές των αστι­κών κομ­μά­των στη Βου­λή. Την ίδια στιγ­μή μάλι­στα που ο Σπ. Μπι­μπί­λας της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας έλε­γε τα παρα­πά­νω, εξα­πέ­λυε βολές στο ΚΚΕ ότι είναι «παρω­χη­μέ­νες» οι επι­ση­μάν­σεις του για το δικαί­ω­μα του παι­διού, για τη μητρό­τη­τα και την πατρό­τη­τα, για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τεκνο­ποί­η­σης κ.ο.κ. Βέβαια, από κάτι τέτοιες τοπο­θε­τή­σεις επι­βε­βαιώ­νο­νται πλή­ρως οι επι­ση­μάν­σεις και η επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη θέση του ΚΚΕ για το νομο­σχέ­διο, αλλά και οι προει­δο­ποι­ή­σεις για τους επι­κίν­δυ­νους δρό­μους που αυτό ανοί­γει. Χώρια που «αδειά­ζουν» τους διά­φο­ρους «ΚΚΕ­δο­λό­γους» του δια­δι­κτύ­ου, που όταν τα λέει το ΚΚΕ είναι «συνω­μο­σιο­λο­γία», ενώ όταν τα παρα­δέ­χο­νται στη Βου­λή όσοι κάνουν τη γνω­στή «προ­ο­δευ­τι­κή» μπου­γά­δα στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, είναι απλά …Τρί­τη.

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο