Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπουρδούκλωμα

«Αν δεν θέλου­με λοι­πόν να μπλέ­ξου­με σε περι­πέ­τειες, μία κυβερ­νη­τι­κή πρό­τα­ση υπάρ­χει σήμε­ρα και αυτή είναι η αυτο­δύ­να­μη ΝΔ. Και ο κ. Ανδρου­λά­κης αυτό λέει, δεν λέει κάτι δια­φο­ρε­τι­κό. Λέει “αυτο­δύ­να­μη ΝΔ και αφή­στε με εμέ­να να διεκ­δι­κή­σω τα πρω­τεία στην αντι­πο­λί­τευ­ση”. Μόνο που στις εκλο­γές, ξέρε­τε, δεν ψηφί­ζου­με για αντι­πο­λί­τευ­ση, ψηφί­ζου­με για κυβέρ­νη­ση». Αυτά έλε­γε χτες το πρωί στο «Mega» ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, εκβιά­ζο­ντας την ψήφο του λαού με την κιν­δυ­νο­λο­γία της ακυ­βερ­νη­σί­ας και της αστάθειας.

Λίγο αργό­τε­ρα, ερω­τη­θείς ποιον θα προ­τι­μού­σε για αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, Τσί­πρα ή Ανδρου­λά­κη, απα­ντού­σε ότι «έχουν δίκιο κάποιοι ανα­λυ­τές να επι­ση­μαί­νουν ότι σίγου­ρα μία ώρι­μη δημο­κρα­τία χρειά­ζε­ται και μία αξιό­πι­στη αντι­πο­λί­τευ­ση. Και αυτό το οποίο είδα­με αυτά τα τέσ­σε­ρα χρό­νια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέ­τυ­χε και ως κυβέρ­νη­ση και ως αντιπολίτευση»

Με το ΠΑΣΟΚ να έχει συγκυ­βερ­νή­σει προη­γου­μέ­νως με τη ΝΔ και τα 4 τελευ­ταία χρό­νια ως «αντι­πο­λί­τευ­ση» να έχει ψηφί­σει σχε­δόν το 70% των νομο­σχε­δί­ων της, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει ψηφί­σει σχε­δόν το 50% των αντι­λαϊ­κών νόμων της ΝΔ, ενώ ως κυβέρ­νη­ση εκπλή­ρω­σε όλες τις δεσμεύ­σεις της στο κεφά­λαιο και στους διε­θνείς συμ­μά­χους του (βάσεις, Πρέ­σπες, Ασφα­λι­στι­κό, Εργα­σια­κά κ.λπ.) πριν παρα­δώ­σει έτοι­μους «φακέ­λους» στη ΝΔ, τα έχουν μπουρ­δου­κλώ­σει τόσο πολύ μετα­ξύ τους που δεν ξέρουν πού να βάλουν τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή, ποιον «απέ­να­ντι» και σε τι ρόλο.

Ο λαός όμως ξέρει ποιος στά­θη­κε δίπλα του ατα­λά­ντευ­τα και ποιος θα συνε­χί­σει να το κάνει και στο μέλ­λον. Γι’ αυτό, στις 25 Ιού­νη, ΚΚΕ δαγκωτό!

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο