Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπόλικη κοροϊδία και ψίχουλα τα περιβόητα μέτρα «στήριξης» — Οι ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ

Τα pass της κοροϊ­δί­ας και άλλα ψίχου­λα εμφά­νι­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Κωστής Χατζη­δά­κης ως μέτρα «στή­ρι­ξης», στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε, παρου­σιά­ζο­ντας το επι­κεί­με­νο νομο­σχέ­διο που θα κατα­θέ­σει η κυβέρνηση.

«Η κυβέρ­νη­ση κάνει πρά­ξη τις δεσμεύ­σεις της για τους δημό­σιους υπαλ­λή­λους, την οικο­γέ­νεια και τους νέους», υπο­στή­ρι­ξε ο Κ. Χατζη­δά­κης, εμπαί­ζο­ντας πραγ­μα­τι­κά τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώματα.

Οι αυξή­σεις στους δημο­σί­ους υπαλ­λή­λους, που θα ισχύ­σουν από το 2024, θα αφο­ρούν 70 ευρώ το μήνα για όλους, τη στιγ­μή που έχουν χάσει κοντά τον μισό μισθό τους από τις μνη­μο­νια­κές περι­κο­πές. Επί της ουσί­ας, το νέο μισθο­λό­γιο θα διαιω­νί­σει την κατάρ­γη­ση του 13ου και του 14ου μισθού στο διη­νε­κές και βέβαια δεν θα καλύ­ψει ούτε τις μεγά­λες περι­κο­πές που έγι­ναν στους μισθούς την προη­γού­με­νη περί­ο­δο, αλλά ούτε και τη λαί­λα­πα της ακρί­βειας που καλ­πά­ζει. Πάντως, οι λεγό­με­νες θέσεις ευθύ­νης, δηλα­δή ανώ­τε­ρα διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη του Δημο­σί­ου, θα δουν αυξή­σεις κατά 30%, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Κ. Χατζη­δά­κης ανα­κοί­νω­σε την παρά­τα­ση του market pass μέχρι τον Οκτώ­βρη. Ενώ μόνο ως προ­σβο­λή και κοροϊ­δία μπο­ρεί να λογι­στεί το περί­φη­μο «Youth pass» με 150 ευρώ που θα μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε επι­χει­ρή­σεις του του­ρι­στι­κού και πολι­τι­στι­κού κλά­δου με δικαιού­χους τους νέους που θα συμπλη­ρώ­νουν τα 18 και 19 έτη. Πρό­κει­ται για τους νέους οι οποί­οι αντι­με­τω­πί­ζουν ένα βου­νό εμπό­δια στη μόρ­φω­ση, αδυ­να­τώ­ντας να σπου­δά­σουν σε πόλη εκτός της μόνι­μης κατοι­κί­ας τους, στην ανα­ψυ­χή, στις δρα­στη­ριό­τη­τες. Βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για τη χορή­γη­ση της επι­τα­γής θα είναι ότι θα πρέ­πει να υπο­βά­λουν αίτη­ση στο vouchers.gov.gr και να έχουν απο­κτή­σει υπο­χρε­ω­τι­κά κωδι­κούς taxisnet.

Η δε μεί­ω­ση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% που ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μιών θα αφο­ρά μόνο σπί­τια που ασφα­λί­ζο­νται για φυσι­κές κατα­στρο­φές, δηλα­δή πάλι οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα θα πρέ­πει να βάλουν το χέρι στην τσέ­πη, χρη­μα­το­δο­τώ­ντας τις ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες, ενώ η μεί­ω­ση θα εφαρ­μο­στεί από το 2024.

Ακό­μα, η απαλ­λα­γή των πρώ­ην δικαιού­χων ΕΚΑΣ από τη συμ­με­το­χή τους στη φαρ­μα­κευ­τι­κή δαπά­νη, δεν απο­τε­λεί καμία και­νο­το­μία, καθώς το μέτρο θεσμο­θε­τή­θη­κε αρχι­κά ως αντι­στάθ­μι­σμα στο κόψι­μο του ΕΚΑΣ στους χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους από τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις και έκτο­τε παρα­τεί­νε­ται κάθε χρό­νο με ειδι­κή νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση. Η κυβέρ­νη­ση έρχε­ται απλά να το μονι­μο­ποι­ή­σει τώρα, μόνο για ανθρώ­πους που ζουν ακό­μα και κάτω από το όριο της φτώ­χειας, ενι­σχύ­ο­ντας τη λογι­κή ότι το φάρ­μα­κο θα απο­τε­λεί εμπό­ρευ­μα για όλους τους υπό­λοι­πους, συντα­ξιού­χους και εργαζόμενους.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο