Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπόχα αντικομμουνισμού…

Το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό κρε­σέ­ντο συνε­χί­ζε­ται με αφορ­μή το ανι­στό­ρη­το ψήφι­σμα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, το οποίο φτά­νει να καλεί τα κρά­τη — μέλη να βγά­λουν στην παρα­νο­μία Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα και σύμ­βο­λα. Τον τόνο δίνουν ακρο­δε­ξιές φυλ­λά­δες, όπως η «Δημο­κρα­τία», που κάθε βδο­μά­δα μοι­ρά­ζει βιβλια­ρά­κια — αφιε­ρώ­μα­τα στη χού­ντα και τον δικτά­το­ρα Παπα­δό­που­λο ή τον Μεταξά. 

Την Παρα­σκευή έγρα­φε π.χ. για τα «εγκλή­μα­τα» του ΚΚΕ και ότι το Κόμ­μα δεν ανή­κει στο δημο­κρα­τι­κό τόξο. Με βάση ένα παι­δα­ριώ­δες κεί­με­νο εγκα­λού­σε τους Ελλη­νες ευρω­βου­λευ­τές που απέρ­ρι­ψαν το ψήφι­σμα, κάτι που έκα­ναν κι άλλες αστι­κές εφη­με­ρί­δες. Βεβαί­ως, κανέ­νας από τους παρα­πά­νω «ιερο­ε­ξε­τα­στές» δεν μπαί­νει στον κόπο έστω να κατα­γρά­ψει ότι ο πρώ­τος που έσπευ­σε να αξιο­ποι­ή­σει το συγκε­κρι­μέ­νο αισχρό κατα­σκεύ­α­σμα ήταν ένας υπό­δι­κος εγκλη­μα­τί­ας, ο ναζι­στής ευρω­βου­λευ­τής Γ. Λαγός, εκλεγ­μέ­νος ευρω­βου­λευ­τής με τη Χρυ­σή Αυγή, από την οποία στη συνέ­χεια δήλω­σε ότι αποχώρησε. 

Ο τελευ­ταί­ος ζήτη­σε από το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο να υλο­ποι­ή­σει το «ψήφι­σμα» που τον χαρο­ποί­η­σε ιδιαί­τε­ρα και να «απο­κα­θη­λώ­σει» την ονο­μα­σία «Στά­λιν­γκραντ» από κεντρι­κό δρό­μο των Βρυ­ξελ­λών, αφού, όπως φαί­νε­ται, του ξυπνά­ει άσχη­μες μνή­μες, όπως και σε όλους τους «ηττη­μέ­νους του 1945». Εχου­με και λέμε λοι­πόν: Η ΕΕ ψηφί­ζει αντι­κομ­μου­νι­στι­κά κεί­με­να, οι φυλ­λά­δες παρα­πο­νιού­νται για τις «παρα­φω­νί­ες» και οι φασί­στες ανα­λαμ­βά­νουν «θεμα­το­φύ­λα­κες» των ψηφι­σμά­των. Με μια φρά­ση: Μπό­χα αντικομμουνισμού…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο