Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπ. Νετανιάχου… Στιγμές από το έργο του, με το πενάκι του Carlos Latuff

Επι­μέ­λεια Redflecteur //

«Το δεξιό κόμ­μα Λικούντ ανα­δει­κνύ­ε­ται απροσ­δό­κη­τος νικη­τής των ισραη­λι­νών εκλο­γών της Τρί­της καθώς η κατα­μέ­τρη­ση του 99,5% των εκλο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των το φέρει κοι­νο­βου­λευ­τι­κά στην πρώ­τη θέση».

Συγ­χαί­ρου­με τον Ισραη­λι­νό πρω­θυ­πουρ­γό Νετα­νιά­χου για την επα­νε­κλο­γή του και μνη­μο­νεύ­ου­με στιγ­μές από το σπου­δαίο έργο του παρα­θέ­το­ντας κάποια παλιό­τε­ρα σκί­τσα του Carlos Latuff. Με την αφορ­μή αυτή να μην ξεχά­σου­με να χαι­ρε­τί­σου­με και την συνέ­χι­ση της συνερ­γα­σί­ας του με την κυβέρ­νη­ση μας .

Για την ειρή­νη και την ευη­με­ρία στη Μέση Ανα­το­λή ρε γαμώτο.

1a 4a 5a 6a 8a 9a 10a

11065295_10152870371452800_313728085_o

14a 15a 16 18a 19a 20 21 22

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο