Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπ. Παπαδημητρίου (ΝΔ): Χάρηκα μέσα μου για τη δολοφονία Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ!

Ούτε τα προ­σχή­μα­τα δεν κρα­τά­νε πλέ­ον οι κυβερ­νη­τι­κοί βου­λευ­τές σε ότι αφο­ρά την αμε­ρι­κα­νο­λα­γνεία τους. Έτσι, έπει­τα από τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού εξω­τε­ρι­κών Νίκου Δέν­δια ανα­φο­ρι­κά με το πόσο «θετι­κή», δήθεν για τα «εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντα», είναι η κατά­πτυ­στη ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις, ήρθε ο βου­λευ­τής της ΝΔ Μπά­μπης Παπα­δη­μη­τρί­ου να πει, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι… «χάρη­κε» με την άναν­δρη δολο­φο­νία του Ιρα­νού στρα­τη­γού Κασέμ Σολεϊ­μα­νί από τις ΗΠΑ!

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μιλώ­ντας στην εκπο­μπή «10» της ΕΡΤ, ο βου­λευ­τής της ΝΔ δεν μπό­ρε­σε να συγκρα­τή­σει την ικα­νο­ποί­η­ση του για την αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση στη Βαγδάτη. 

Ο Μπ. Παπα­δη­μη­τρί­ου ρώτη­σε έτε­ρο μέλος του πάνελ αν χάρη­κε για «για τη μπό­μπα που έφα­γε ο Σολεϊ­μα­νί». Όταν αυτός απά­ντη­σε πως όχι, τότε ο δημο­σιο­γρά­φος και βου­λευ­τής της ΝΔ είπε «καλά κι εγώ δεν είμαι υπέρ, αλλά μπο­ρεί κάπου μέσα μου να το χάρηκα».

Θυμί­ζου­με πως ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης, σε δηλώ­σεις του κατά την πρό­σφα­τη επί­σκε­ψη του στις ΗΠΑ, είχε σημειώ­σει ότι «κατα­νο­εί» για­τί η Ουά­σινγ­κτον απο­φά­σι­σε να δολο­φο­νή­σει τον Σολεϊ­μα­νί, παίρ­νο­ντας ουσια­στι­κά θέση κατά του Ιράν και στη­ρί­ζο­ντας τα τυχο­διω­κτι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια στη Μέση Ανατολή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο