Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπ. Τζόνσον: Η Βρετανία είναι νόμιμος κάτοχος των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπό­ρις τζόν­σον επι­μέ­νει ότι το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο είναι ο νόμι­μος κάτο­χος των 2.500 ετών γλυ­πτών που έκλε­ψε ο Έλγιν κατά την τουρκοκρατία.

Ο Τζόν­σον, σε συνέ­ντευ­ξή του στην εφη­με­ρί­δα «Τα ΝΕΑ», δηλώ­νει ότι κατα­νο­εί τα αισθή­μα­τα πολ­λών Ελλή­νων για το θέμα αλλά ότι η Βρε­τα­νία έχει «στα­θε­ρή και μακρο­χρό­νια» θέση για τα γλυ­πτά. «Απο­κτή­θη­καν νόμι­μα από τον Λόρ­δο Έλγιν, σύμ­φω­να με τους νόμους που ίσχυαν εκεί­νη τη στιγ­μή», είπε.

Είναι η πρώ­τη φορά που ο Τζόν­σον τοπο­θε­τεί­ται δημο­σί­ως στο ζήτη­μα αυτό από την ημέ­ρα που βρέ­θη­κε στον πρω­θυ­πουρ­γι­κό θώκο. Η τελευ­ταία φορά ήταν πριν από επτά χρό­νια, όταν, ως δήμαρ­χος Λον­δί­νου, ενε­πλά­κη σε φρα­στι­κό επει­σό­διο με τον Τζορτζ Κλού­νι, επει­δή ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός ζήτη­σε την επα­νέ­νω­ση των Γλυ­πτών που εκτί­θε­νται από το 1817 στο Βρε­τα­νι­κό Μουσείο.

«Η Ελλά­δα δεν απο­δέ­χε­ται νόμι­μη κατο­χή, νομή και κυριό­τη­τα των Γλυ­πτών στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο», επα­νέ­λα­βε η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, απα­ντώ­ντας. «Το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού μπο­ρεί να προ­σκο­μί­σει τα απα­ραί­τη­τα τεκ­μή­ρια προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί ο βρε­τα­νι­κός λαός, ότι το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο κατέ­χει τα Γλυ­πτά παρα­νό­μως», σημεί­ω­σε η Λίνα Μενδώνη.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο