Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο COVID-19 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών δια­βε­βαιώ­νουν σε έκθε­σή τους που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες, Παρα­σκευή, ότι δεν υπάρ­χει καμία από­δει­ξη ότι ο νέος κορο­νο­ϊ­ός δημιουρ­γή­θη­κε σε εργα­στή­ριο στην Κίνα, χωρίς να απο­φαί­νο­νται για την προ­έ­λευ­ση της πανδημίας.

Η Ουά­σινγ­κτον σημειώ­νει ότι δεν είχε καμία πλη­ρο­φο­ρία που να υπο­στη­ρί­ζει τον ισχυ­ρι­σμό που προ­έ­κυ­ψε πρό­σφα­τα, σύμ­φω­να με τον οποίο τρεις επι­στή­μο­νες του εργα­στη­ρί­ου ιολο­γί­ας της Ουχάν βρί­σκο­νταν μετα­ξύ των πρώ­των που προ­σβλή­θη­καν από την COVID-19 και θα μπο­ρού­σε να έχουν δημιουρ­γή­σει τον ιό.

Το γρα­φείο που συντο­νί­ζει το σύνο­λο των αμε­ρι­κα­νι­κών υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών ODNI γρά­φει στην έκθε­ση αυτή που απο­χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε ότι επι­στή­μο­νες του εργα­στη­ρί­ου έκα­ναν γενε­τι­κά πει­ρά­μα­τα σε κορο­νοϊ­ούς συγ­γε­νείς του COVID-19.

Η δημο­σιο­ποί­η­ση της έκθε­σης αυτής που προ­ο­ρί­ζε­ται για το Κογκρέ­σο έρχε­ται τρεις μήνες αφού κοι­νο­βου­λευ­τι­κοί ζήτη­σαν περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία σχε­τι­κά με αυτά που γνω­ρί­ζουν οι αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών για την προ­έ­λευ­ση της COVID-19, η οποία εμφα­νί­στη­κε στην Κίνα στα τέλη του 2019.

Το ODNI, αν και απο­κλεί­ει την θεω­ρία της γενε­τι­κής μηχα­νι­κής, βεβαιώ­νει ότι οι διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών χωρί­ζο­νται ανά­με­σα σε δύο θεω­ρί­ες, χωρίς να απο­φαί­νε­ται σχε­τι­κά με κάποια από αυτές: φυσι­κή εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας, για παρά­δειγ­μα μέσω της μετά­δο­σης από ζώο, και κατά λάθος διαρ­ροή από εργαστήριο.

Οι κορο­νοϊ­οί που μελε­τώ­νταν στο εργα­στή­ριο της Ουχάν, μαζί με τον κινε­ζι­κό στρα­τό, “ήταν πολύ μακρι­νοί για να έχουν παί­ξει ρόλο στη δημιουρ­γία του SARS-CoV‑2”, επι­ση­μαί­νε­ται στην έκθε­ση, στην οποία απορ­ρί­πτε­ται κατη­γο­ρη­μα­τι­κά η υπό­θε­ση ενός βιο­λο­γι­κού όπλου.

Η έκθε­ση αυτή αντι­κρού­ει επί­σης τη θεω­ρία, σύμ­φω­να με την οποία, τρεις από τους επι­στή­μο­νες που εργά­ζο­νταν πάνω σε κορο­νοϊ­ούς σε αυτό το εργα­στή­ριο προ­σβλή­θη­καν από την COVID-19 μόλις εμφανίστηκε.

Η Ουά­σινγ­κτον σημειώ­νει ότι κάποιοι ερευ­νη­τές αρρώ­στη­σαν το φθι­νό­πω­ρο του 2019, ορι­σμέ­νοι με συμ­πτώ­μα­τα της COVID-19, άλλοι όχι. Η κοι­νό­τη­τα των υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών “εξα­κο­λου­θεί να εκτι­μά ότι αυτή η πλη­ρο­φο­ρία ούτε επι­βε­βαιώ­νει ούτε δια­ψεύ­δει κάποια υπό­θε­ση για την προ­έ­λευ­ση της παν­δη­μί­ας, καθώς τα συμ­πτώ­μα­τα των ερευ­νη­τών θα μπο­ρού­σαν να έχουν προ­κλη­θεί από πολ­λές ασθέ­νειες”, επι­ση­μαί­νε­ται επί­σης στην έκθεση.

Η πλειο­νό­τη­τα της επι­στη­μο­νι­κής κοι­νό­τη­τας προ­τάσ­σει την υπό­θε­ση μιας μετά­δο­σης από άγριο ζώο.

Πηγή: ΑΠΕ

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο