Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόναχο: Κοινό μπλοκ ΚΚΕ και ΚΚ Τουρκίας στην κινητοποίηση κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Μαζι­κή ήταν η συγκέ­ντρω­ση και πορεία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το 18 Φλε­βά­ρη στο Μόνα­χο ενά­ντια στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, ένα χρό­νο μετά την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και την έναρ­ξη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που ακό­μη συνεχίζεται.

Την ίδια ώρα που οι λαοί της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας συγκρού­ο­νται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων, που οι λαοί της Γερ­μα­νί­ας, της Ελλά­δας και όλης της Ευρώ­πης ζουν τις συνέ­πειες του πολέ­μου, την ενερ­γεια­κή κρί­ση, τις διαρ­κείς αυξή­σεις τιμών, την ακρί­βεια, που οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Συρί­ας βιώ­νουν τις συνέ­πειες του συντρι­πτι­κού πλήγ­μα­τος των κατα­στρο­φι­κών σει­σμών, οι ηγέ­τες των κρα­τών-μελών του ΝΑΤΟ έρχο­νται να επι­και­ρο­ποι­ή­σουν το επι­κίν­δυ­νο για τους λαούς ΝΑΤΟι­κό δόγ­μα και την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της επι­θε­τι­κής Στρα­τη­γι­κής «ΝΑΤΟ 2030».

Δυνα­μι­κό παλ­μό στην πορεία έδω­σαν με τα συν­θή­μα­τά τους μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας (TKP) που συμ­με­τεί­χαν σε κοι­νό μπλοκ με γραμ­μέ­νο στα γερ­μα­νι­κά το σύν­θη­μα «Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί σημαί­νουν ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου και αιμα­το­χυ­σία για τους λαούς».

Μοί­ρα­σαν προ­κή­ρυ­ξη, δίνο­ντας το μήνυ­μα της αλλη­λεγ­γύ­ης και του κοι­νού αγώ­να των λαών ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως «μόνο οι λαοί μπο­ρούν να σώσουν τους λαούς».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο