Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόρια: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 5χρονο προσφυγόπουλο

Τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι με θύμα ένα πεντά­χρο­νο προ­σφυ­γό­που­λο από το Αφγα­νι­στάν στην περιο­χή του ‘Αγιου Γιάν­νη στον κεντρι­κό δρό­μο προς το Κέντρο Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης (ΚΥΤ) και περί τα 500 μέτρα πριν από αυτό. Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία το πεντά­χρο­νο έπαι­ζε μέσα σε μια χαρ­τό­κου­τα στον αύλειο χώρο κτη­ρί­ου που χρη­σι­μο­ποιεί­ται τόσο από μια επι­χεί­ρη­ση όσο και από μια δομή μιας μη Κυβερ­νη­τι­κής Οργά­νω­σης που διέ­νει­με είδη πρώ­της ανά­γκης σε δια­μέ­νο­ντες στον καταυ­λι­σμό του ΚΥΤ.

Το φορ­τη­γό αυτο­κί­νη­το που βρι­σκό­ταν εκεί για δου­λειά της επι­χεί­ρη­σης κινού­με­νο στον αύλειο χώρο παρέ­συ­ρε τη χαρ­τό­κου­τα μέσα στην οποία βρι­σκό­ταν το παι­δί με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το του.

Παρά την άμε­ση μετα­φο­ρά του παι­διού από τους δια­σώ­στες του ΕΚΑΒ στο Νοσο­κο­μείο Μυτι­λή­νης, δυστυ­χώς το παι­δά­κι είχε θανά­σι­μα τραύ­μα­τα και υπέκυψε.

Η Αστυ­νο­μία διε­ρευ­νά τις συν­θή­κες του δυστυ­χή­μα­τος ενώ ο οδη­γός του φορ­τη­γού αυτο­κι­νή­του του έχει προσαχθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο