Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Η Ουκρανία πρέπει να αναγνωρίσει την «εδαφική πραγματικότητα» για να υπάρξει ειρήνη

Υψη­λό­βαθ­μος Ρώσος αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Μόσχα θα αντα­πο­κρι­θεί θετι­κά αν το Κίε­βο είναι έτοι­μο να επα­να­λά­βει τις ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες, αλλά για να γίνει αυτό η Ουκρα­νία πρέ­πει να δεχθεί τις «εδα­φι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες» της κατά­στα­σης, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Interfax.

Ο Ρώσος ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Αντρέι Ρου­ντέν­κο δήλω­σε ότι το Κίε­βο πρέ­πει να δώσει μια σαφή απά­ντη­ση στις προ­τά­σεις της Μόσχας ότι η Ουκρα­νία θα δεχθεί το καθε­στώς της «αδέ­σμευ­της» χώρας και της χώρας «χωρίς πυρη­νι­κά», προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει ειρη­νευ­τι­κή συμφωνία.

Ο πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι θα πρέ­πει να απο­δε­χθεί επί­σης τον έλεγ­χο της Ρωσί­ας στην Κρι­μαία και το καθε­στώς των απο­σχι­σθει­σών «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» στο Ντο­νέ­τσκ και Λου­χάνσκ, μετέ­δω­σε το Interfax, μια ημέ­ρα αφό­του το Κίε­βο απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να προ­βεί σε εδα­φι­κές παραχωρήσεις.

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για μια πιθα­νή ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία έχουν στα­μα­τή­σει από τότε που οι πρώ­τοι γύροι συνο­μι­λιών μετα­ξύ των δύο πλευ­ρών κατέρ­ρευ­σαν, μόλις λίγες εβδο­μά­δες μετά την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβολής.

«Η προ­σέγ­γι­ση της Ρωσί­ας παρα­μέ­νει η ίδια. Μια μελ­λο­ντι­κή συμ­φω­νία θα πρέ­πει να καθο­ρί­ζει το καθε­στώς της Ουκρα­νί­ας ως μιας ουδέ­τε­ρης, αδέ­σμευ­της και χωρίς πυρη­νι­κά χώρας η οποία θα πρέ­πει να ανα­γνω­ρί­σει τις υπάρ­χου­σες εδα­φι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του υφι­στά­με­νου καθε­στώ­τος της Κρι­μαί­ας, όπως επί­σης και των Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών του Νοτ­νέ­τσκ και Λου­χάνσκ» μετέ­δω­σε το Interfax επι­κα­λού­με­νο δήλω­ση του Ρουντένκο.

Ο Ρου­ντέν­κο επέρ­ρι­ψε επί­σης την ευθύ­νη για την κατάρ­ρευ­ση των συνο­μι­λιών στην Ουκρα­νία και δήλω­σε ότι η Δύση «έχει απα­γο­ρεύ­σει στο Κίε­βο να διαπραγματευθεί».

Ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντι­μί­τρο Κου­λέ­μπα απέρ­ρι­ψε χθες την παρα­χώ­ρη­ση εδα­φών στη Ρωσία ως μέρος οποιασ­δή­πο­τε ειρη­νευ­τι­κής συμ­φω­νί­ας και δήλω­σε ότι δεν διε­ξά­γο­νται ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ Μόσχας και Κιέβου.

«Ο στό­χος της Ουκρα­νί­ας στον πόλε­μο αυτόν (…) είναι να απε­λευ­θε­ρώ­σου­με τα εδά­φη της, να απο­κα­τα­στή­σου­με την εδα­φι­κή μας ακε­ραιό­τη­τα και την πλή­ρη κυριαρ­χία της στην ανα­το­λι­κή και νότια Ουκρα­νία», δήλω­σε κατά την διάρ­κεια ενημέρωσης.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο