Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα-Λένινγκραντ: Τίμησαν την 97η επέτειο του θανάτου του Β.Ι. Λένιν

Παρά τις πολι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες, εκα­το­ντά­δες Ρώσοι, εργα­ζό­με­νοι, μέλη και φίλοι Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, άνδρες και γυναί­κες, πήραν μέρος σε εκδή­λω­ση που έγι­νε στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας, τιμώ­ντας την 97η επέ­τειο από το θάνα­το του Βλ. Λένιν. Παρε­βρέ­θη­σαν εκπρό­σω­ποι κομ­μά­των και οργα­νώ­σε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων μελών της ΚΕ του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ), της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας «Λένιν», του κινή­μα­τος «Παι­διά του Πολέ­μου», της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Αξιω­μα­τού­χων, του «Αρι­στε­ρού Μετώ­που» και άλλων.

Μιλώ­ντας στους δημο­σιο­γρά­φους ο Β. Ι. Κασίν, ανα­πλη­ρω­τής Πρό­ε­δρος της ΚΕ του ΚΚΡΟ, εξή­ρε την διά­νοια του Λενιν: «Ήταν ένας φιλό­σο­φος, ένας επι­στή­μο­νας που κατά­φε­ρε να υλο­ποι­ή­σει τα πολυ­ε­τή όνει­ρα των σπου­δαιό­τε­ρων στο­χα­στών της ανθρω­πό­τη­τας για την δημιουρ­γία ένός κρά­τους δικαιο­σύ­νης, ένός κρά­τους όπου η εργα­σία κάθε ανθρώ­που, από τον θυρω­ρό μέχρι τον καθη­γη­τή πανε­πι­στη­μί­ου, θα είναι σεβα­στή, εκεί όπου μπο­ρείς να ζεις με αξιο­πρέ­πεια, εκεί όπου παρά­γε­ται η δημιουρ­γι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα και γενιού­νται οι καλύ­τε­ροι θεσμοί».

Ο Κασίν υπο­γράμ­μι­σε ότι οι ιδέ­ες του Λένιν είναι ζωντα­νές και επί­και­ρες σήμε­ρα, προ­σθέ­το­ντας ότι «το παρόν και το μέλ­λον δε μπο­ρούν να υπάρ­ξουν χωρίς τον σπου­δαίο Λένιν, χωρίς τον σπου­δαίο Στά­λιν, χωρίς τα ιδα­νι­κά της καλο­σύ­νης και της δικαιο­σύ­νης».

leningrad 21 1

Από την εκδή­λω­ση στο Λένιν­γκραντ (Αγ. Πετρούπολη)

Ανά­λο­γες εκδη­λώ­σεις σημειώ­θη­καν σε διά­φο­ρες πόλεις της χώρας όπως, μετα­ξύ άλλων, στο Λένιν­γκραντ (Αγία Πετρού­που­λη) όπου μέλη και φίλοι του Κομ­μου­νι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ρωσί­ας συγκε­ντρώ­θη­καν στην πλα­τεία Λένιν. Τους συγκε­ντρω­μέ­νους χαι­ρέ­τη­σε ο Γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος Βίκτορ Τιούλ­κιν, που ανα­φέρ­θη­κε στον εξέ­χο­ντα ρόλο του ιδρυ­τή της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, καλώ­ντας τους ότι μόνο να τιμούν τον Λένιν, αλλά και να μελε­τούν τα έργα του. Στο τέλος της εκδή­λω­σης, οι παρι­στά­με­νοι κατέ­θε­σαν κόκ­κι­να γαρύ­φαλ­λα στο μνη­μείο «Ο Λένιν στο θωρα­κι­σμέ­νο αυτο­κί­νη­το».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο σπου­δαί­ος Μπολ­σε­βί­κος επα­να­στά­της, ηγέ­της της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και ιδρυ­τής του πρώ­του εργα­τι­κού κρά­τους στον κόσμο, έφυ­γε από τη ζωή στις 21 Γενά­ρη 1924, σε ηλι­κία 54 ετών.

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο