Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Μόνο η συνθηκολόγηση του Κιέβου θα βάλει τέλος στον πόλεμο

Μόνο η συν­θη­κο­λό­γη­ση του Κιέ­βου θα βάλει τέλος στη ρωσι­κή επί­θε­ση στην Ουκρα­νία, επα­νέ­λα­βε σήμε­ρα η Μόσχα, δύο ημέ­ρες μετά τη διά­σκε­ψη που έγι­νε στη Σαου­δι­κή Αρα­βία με θέμα τη σύγκρου­ση και δεν επέ­τρε­ψε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πρό­ο­δος προς μια διευθέτηση.

«Είμα­στε πεπει­σμέ­νοι ότι μια αλη­θι­νά συνο­λι­κή, βιώ­σι­μη και δίκαιη διευ­θέ­τη­ση δεν είναι δυνα­τή παρά μόνο αν το καθε­στώς του Κιέ­βου βάλει τέλος στις εχθρο­πρα­ξί­ες και στις τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις», ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της η εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας Μαρία Ζαχάροβα.

«Η νέα εδα­φι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα (σ.σ.: στην ανα­το­λι­κή και τη νότια Ουκρα­νία) πρέ­πει να ανα­γνω­ρι­στεί, η απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση και η απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση της Ουκρα­νί­ας (…) πρέ­πει να εξα­σφα­λι­σθούν», τόνι­σε ακό­μη, απαι­τώ­ντας «την επι­βε­βαί­ω­ση» των «αρχι­κών θεμε­λί­ων της κυριαρ­χί­ας της Ουκρα­νί­ας: του ουδέ­τε­ρου, αδέ­σμευ­του και απο­πυ­ρη­νι­κο­ποι­η­μέ­νου καθε­στώ­τος της».

Τα αιτή­μα­τα αυτά, τα οποία είχαν ήδη δια­τυ­πω­θεί από τη Μόσχα όταν αυτή εξα­πέ­λυ­σε τη στρα­τιω­τι­κή επί­θε­σή της το Φεβρουά­ριο του 2022, έχουν απορ­ρι­φθεί από το Κίεβο.

Οι δηλώ­σεις της Ζαχά­ρο­βα γίνο­νται δύο ημέ­ρες αφό­του η Σαου­δι­κή Αρα­βία φιλο­ξέ­νη­σε στην Τζέ­ντα μια συνά­ντη­ση για την Ουκρα­νία, προ­σκα­λώ­ντας δυτι­κές αντι­προ­σω­πεί­ες και αντι­προ­σώ­πους ανα­δυό­με­νων δυνά­με­ων προ­σκεί­με­νων στη Μόσχα, χωρίς την παρου­σία της Ρωσίας.

Το γεγο­νός ότι οι μακρο­σκε­λείς συζη­τή­σεις ανά­με­σα στις πολυά­ριθ­μες αντι­προ­σω­πεί­ες, που ήταν παρού­σες, δεν κατέ­λη­ξαν σε κάποια σημα­ντι­κή πρό­ο­δο για τη διευ­θέ­τη­ση της σύγκρου­σης δεν προ­κά­λε­σε έκπλη­ξη. Εξάλ­λου δεν εκδό­θη­κε κάποια κοι­νή τελι­κή δήλωση.

Αν και η Μαρία Ζαχά­ρο­βα δήλω­σε σήμε­ρα πως «εκτι­μά πολύ τη μεσο­λά­βη­ση» από «τους φίλους μας χωρών των Νότου», δια­βε­βαί­ω­σε πως «μια πολι­τι­κή διευ­θέ­τη­ση είναι αδύ­να­τη» στη βάση της ειρη­νευ­τι­κής φόρ­μου­λας που προ­τεί­νε­ται από τον ουκρα­νό πρό­ε­δρο Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

«Κανέ­να από τα 10 σημεία της (σ.σ.: κυρί­ως η από­συρ­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων από το ουκρα­νι­κό έδα­φος) δεν στο­χεύ­ει στην εξεύ­ρε­ση μιας διπλω­μα­τι­κής λύσης με δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στην κρί­ση και το σύνο­λό τους είναι ένα παρά­λο­γο τελε­σί­γρα­φο προς τη Ρωσία, που έχει στό­χο να παρα­τα­θούν οι εχθρο­πρα­ξί­ες», υπο­στή­ρι­ξε η εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής διπλωματίας.

Το Ριάντ, το οποίο πρό­σκει­ται τόσο στη Μόσχα όσο και στην Ουά­σινγ­κτον, επι­διώ­κει να ενι­σχύ­σει την επιρ­ροή του στη διε­θνή σκη­νή. Στα μέσα Μαΐ­ου ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αιφ­νι­δια­στι­κή επί­σκε­ψη στην Τζέ­ντα στη διάρ­κεια μιας συνό­δου κορυ­φής του Αρα­βι­κού Συν­δέ­σμου και είχε ευχα­ρι­στή­σει τον πρί­γκι­πα διά­δο­χο Μοχά­μεντ μπιν Σαλ­μάν για «την υπο­στή­ρι­ξή του στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την κυριαρ­χία της Ουκρανίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο