Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Ο ρωσικός στρατός απώθησε απόπειρα ουκρανικής «εισβολής» στη μεθόριο

Ο ρωσι­κός στρα­τός δήλω­σε σήμε­ρα ότι απώ­θη­σε με την αερο­πο­ρία και το πυρο­βο­λι­κό του ουκρα­νι­κή από­πει­ρα “εισβο­λής” σε ρωσι­κή μεθο­ρια­κή περιο­χή στην οποία ενε­πλά­κη­σαν δεκά­δες στρα­τιώ­τες και άρμα­τα μάχης.

“Έπει­τα από εντα­τι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς μη στρα­τιω­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων στην περιο­χή του Μπέλ­γκο­ροντ, ουκρα­νι­κές τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες που απο­τε­λού­νταν από έως και δύο μηχα­νο­κί­νη­τα τάγ­μα­τα πεζι­κού με την υπο­στή­ρι­ξη αρμά­των μάχης επι­χεί­ρη­σαν να εισβά­λουν στο ρωσι­κό έδα­φος”, ανέ­φε­ρε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας στην εφαρ­μο­γή ανταλ­λα­γής μηνυ­μά­των Telegram.

Εξάλ­λου ο κυβερ­νή­της της ρωσι­κής περιο­χής Μπέλ­γκο­ροντ δήλω­σε πως ουκρα­νι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν τη μεθο­ρια­κή πόλη Σεμπέ­κι­νο χρη­σι­μο­ποιώ­ντας σοβιε­τι­κής επο­χής συστή­μα­τα ρου­κε­τών Grad με απο­τέ­λε­σμα να ξεσπά­σει πυρ­κα­γιά σε ένα κτί­ριο κατοικιών.

Ο Βιτσι­σλάβ Γκλα­ντ­κόφ δήλω­σε πως η επί­θε­ση προ­κά­λε­σε επί­σης ζημιές στο κτί­ριο της τοπι­κής διοί­κη­σης και τον τραυ­μα­τι­σμό ενός κατοίκου.

Νωρί­τε­ρα ο Γκλα­ντ­κόφ είχε κάνει λόγο για σφο­δρούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη διάρ­κεια της νύχτας από ουκρα­νι­κές δυνά­μεις, λέγο­ντας πως αυτοί είχαν απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό οκτώ ανθρώ­πων και την απο­μά­κρυν­ση κατοίκων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο